Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Psychedelic experience and psychedelic art. In: Houston, J., Masters. R. E. L.: Psychedelic Art. Littlehampton Book Services Ltd, 1968, str. 87-101. ISBN-10: 0297764195
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Psychedelic experience and psychedelic art. In: Houston, J., Masters. R. E. L.: Psychedelic Art. Littlehampton Book Services Ltd, 1968, str. 87-101. ISBN-10: 0297764195
Název v anglickém jazyce: Commented translation: Psychedelic experience and psychedelic art. In: Houston, J., Masters. R. E. L.: Psychedelic Art. Littlehampton Book Services Ltd, 1968, pp. 87-101. ISBN-10: 0297764195
Klíčová slova: umění, psychedelie, LSD, psychologie, tvůrčí proces, 20. století, alternativní kultura, USA, překlad, komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské posuny, analýza textu
Klíčová slova anglicky: art, psychedelia, LSD, psychology, creative process, 20th century, counterculture, USA, translation, commented translation, translation analysis, translation shifts, text analysis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2012
Datum zadání: 30.04.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. David Mraček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokyny k vypracování: Proveďte důkladnou překladatelskou analýzu původního textu; seznamte se rovněž s českým překladem jiné společné knihy Vámi překládaných autorů – Druhy psychedelické zkušenosti. Případné interpretační nejasnosti, které mohou vyvstat u pasáží, kde jsou v knize Psychedelic Art popisovány typické motivy psychedelického umění, tj. zážitky během stavů „změněného vědomí“, je třeba řešit s odborníky (bude užitečné zjistit, kdo se např. konzultacemi podílel na české podobě výše uvedených Varieties of Psychedelic Experience a popřípadě také požádat o konzultaci). Po rozboru text přeložte a v komentáři k překladu popište překladatelské problémy, s nimiž jste se musela vyrovnávat, charakterizujte zvolenou překladatelskou metodu a klasifikujte posuny, k nimž v překládaném textu došlo.
Seznam odborné literatury
MASTERS, R., HOUSTON, J.: Druhy psychedelické zkušenosti. Klasický průvodce účinky LSD na lidskou psychiku. Praha: DharmaGaia a Maťa, 2004.

BAKER, M. In Other Words: A coursebook on translation. Londýn: Routledge, 1992.
KRČMOVÁ, M,. MINÁŘOVÁ, E.: Současná stylistika. Praha: Lidové noviny, 2008.
KUFNEROVÁ, Z. Překládání a čeština. Jinočany: H&H, 1994.
LEVÝ, J.: Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998.
NEWMARK, P. A Textbook of Translation. Singapur: Prentice Hall, 1988.
NORD, CH. Text analysis in translation: theory, methodology and didactic application of a
model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 1991.
POPOVIČ: Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975.
VRBOVÁ, A. Stylistika pro překladatele. Praha: Karolinum, 1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK