Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost sester o metodách léčby bércového vředu
Název práce v češtině: Informovanost sester o metodách léčby bércového vředu
Název v anglickém jazyce: Knowledge of nurses about methods of treatment of the leg ulcer
Klíčová slova: vlhké hojení, bércový vřed, kompresní terapie, rána, chronická rána, debridement, ošetřovatelská péče
Klíčová slova anglicky: moist wound healing, leg ulcer, compression therapy, wound, chronic wound, debridement, nursing care
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Sojková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.04.2012
Datum zadání: 27.10.2012
Datum a čas obhajoby: 07.06.2013 08:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, Vídeňská 800, Praha 4
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: Mgr. Jaroslav Pekara
 
 
 
Konzultanti: Vladimíra Šípková
Zásady pro vypracování
Opatření děkana č. 10/2010
Seznam odborné literatury
1. ACTON, Claire a kol. Consensus guidance for the use of debridement techniques in the UK. Wounds UK [online]. 2011, roč. 7, č. 1. [cit. 2013-04-07]. ISSN 1746-6814. Dostupné z: http://www.wounds-uk.com/journal-articles/consensus-guidance-for-the-use-of-debridement-techniques-in-the-uk
2. BELDON, Pauline. Compression therapy for venous leg ulcers: padding layer. Wound Essentials [online]. 2012, č. 1 [cit. 2013-04-07]. ISSN 1750-7243. Dostupné z: http://www.wounds-uk.com/pdf/content_10445.pdf
3. BĚLOBRÁDEK, Michal. Kožní nemoci: repetitorium pro praxi. Praha: Maxdorf, 2011. ISBN 978-80-7345-221-6.
4. BERKOVÁ, A. Využití alginátu se stříbrem v léčbě bércového vředu. Hojení ran. 2012, roč. 6, č. 2. ISSN 1802-6400.
5. BIOLAMPA s.r.o. Co je biolampa [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupnéz: http://www.biolampa.cz/co-je-biolampa/).
6. BUREŠ, Ivo. Léčba rány. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-413-X.
7. DVOŘÁKOVÁ, Alexandra. Znalosti všeobecných sester o moderních způsobech léčby chronických ran [online]. Brno, 2011 [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/16660/lf_m/Diplomova_prace.pdf. Diplomova práce. Masarykova univerzita.
8. GRAY, David a kol. Applied wound management and using the wound healing continuum in practice. Wound Essentials [online]. 2010,č. 5 [cit. 2013-04-07]. ISSN 1750-7243. Dostupné z: www.wounds-uk.com/pdf/content_9505.pdf
9. HAKLOVÁ, Olga. Bércové vředy a chronická bolest. Medicina pro praxi [online]. 2010, č. 4 [cit. 2013-04-07]. ISSN 1803-5310. Dostupnéz: http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2010/04/07.pdf
HARTMANN – RICO, a. s., Kompendium ran a jejich ošetřování, 1. Vydání, Veverská Bítýška: HARTMANN – RICO, a. s., 1999. ISBN 3-929870-18-5
11. HARTMAN-RICO a.s. Léčba ran – fáze hojení ran [online]. 1999 [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: http://www.lecbarany.cz/o-lecbe-ran/faze-hojeni-ran
12. HERMAN, Jiří. Ulcus cruris. Dermatologie pro praxi [online]. 2010,č. 4 [cit. 2013-04-07]. ISSN 1803-5337 Dostupné z: http://www.dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2010/04/02.pdf
13. HRADISKÁ, Andrea. Kompresivní léčba. Sestra [online]. 2009, č. 11[cit. 2013-04-07]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/kompresivni-lecba-448187
14. KOUTNÁ, Markéta. Léčba chronických ran metodou Fotonyx. Hojení ran. 2011, roč. 5, č. 3. ISSN 1802-6400.
15. KUČERA, Zdeněk. Prevalence a některé aspekty léčby bércových vředů v České republice. Hojení ran. 2007, roč. 1, č. 1. ISSN 1802-6400.
16. Léčba ran a péče o pokožku. Olomouc: Solen, 2010. ISBN 978-80-87327-36-4.
17. MAČÁK, J a kol. Patologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0785-3.
18. MACHÁČKOVÁ, Lada. Znalosti všeobecných sester o současných trendech v hojení chronických ran [online]. Brno, 2012 [cit. 2013-04-07]. Dostupnéz: http://is.muni.cz/th/214728/lf_m/diplomova_prace.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita.
19. MCLELLAN, D. G. Chronic wound management. Australian Prescriber [online]. 2000, roč. 23, č. 1 [cit. 2013-04-07]. Dostupnéz: http://www.australianprescriber.com/magazine/23/1/6/9#.UWFkUVfNum0
20. MUSIL, Jiří a kol. Žilní onemocnění v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3335-7.
21. NAVRÁTIL, Leoš a kol. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2319-8.
22. NEČAS, Miroslav a Eliška DASTYCHOVÁ. Kontaktní přecitlivělost u pacientů s ulcus cruris. Hojení ran. 2010, roč. 4, č. 3. ISSN 1802-6400.
23. NEWTON, Heather. Leg ulcers: Differences between venous and arterial. Wound Essentials [online]. 2011, č. 6 [cit. 2013-04-07]. ISSN 1750-7243. Dostupné z: http://www.wounds-uk.com/pdf/content_10001.pdf
24. NOVÁKOVÁ, Iva. Ošetřovatelství ve vybraných oborech:dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3422-4.
25. PEJZNOCHOVÁ, Irena. Lokální ošetřování ran a defektů na kůži. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2682-3.
26. POKORNÁ, Andrea. Znalostní ošetřovatelská péče u nemocných s bércovými vředy. Medicína pro praxi [online]. Konice: Solen, 2011, roč. 8, č. 4 [cit. 2013-04-07]. Dostupnéz: http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/04/12.pdf
27. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Bércový vřed 1. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-469-1.
28. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Bércový vřed. Standard léčebného plánu. [online]. [cit. 2013-04-12]. Dostupné z: http://www.cslr.cz/download/bercovy-vred-standard-cslr.pdf
29. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Efektivní léčba bércového vředu. Lékařské listy: časopis lékařských spolků a žup moravskoslezských [online]. V Brně: Spolek čs. lékařů, 1946-1954, č. 11 [cit. 2013-04-07]. Dostupnéz: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/efektivni-lecba-bercoveho-vredu-173139
30. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Hojení chronických ran. Wound care - wound healing - wound management[online]. [cit. 2013-04-12]. Dostupnéz: http: //www.cslr.cz/download/hojeni-ran-standard.pdf
31. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Léčba chronických ran - včera, dnes a zítra. Postgraduální medicína: odborný časopis pro lékaře [online]. Praha: Strategie, 2005, č. 3 [cit. 2013-04-07]. ISSN 1212-4184. Dostupnéz: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/lecba-chronickych-ran-vcera-dnes-a-zitra-167128
32. ROLKOVÁ, Sylvie. Znalosti všeobecných sester o moderních způsobech hojení chronických ran [online]. Brno, 2012 [cit. 2013-04-07]. Dostupnéz: http://is.muni.cz/th/214729/lf_m/Diplomka_-_komplet.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita.
33. SIMON, Deborah A. Management of venous leg ulcers. British Medical Journal [online]. 2004, 328:1358 [cit. 2013-04-07]. Dostupnéz: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC420292/
34. SLANINKA, Igor a kol. Současné možnosti hojení chronických ran. Hojení ran. 2011, roč. 5, č. 5. ISSN 1802-6400.
35. SLONKOVÁ, Veronika a Vladimír VAŠKŮ. Kvalita života pacientů s bércovými vředy. Hojení ran. 2009, roč. 3, č. 4. ISSN 1802-6400.
36. SMOLÁR, Marek a Daniela KARASOVÁ. Komplexný pohľad na liečbu chronických rán. Hojení ran. 2011, roč. 5, č. 1. ISSN 1802-6400.
37. STRYJA, Jan. Použití fibrinu bohatého na krevní destičky v rámci komplexní terapie bércového vředu - kazuistika. Hojení ran. 2012, roč. 6, č. 3. ISSN 1802-6400.
38. STRYJA, Jan. A KOL. Repetitorium hojení ran 2. 1. vyd. Semily: Geum, 2011. ISBN 978-80-86256-79-5.
39. ŠÍPKOVÁ, Vladimíra – ústní sdělení. (Ošetřovatelská poliklinika – ambulance chronických ran, Thomayerova nemocnice, Praha 4 – Krč ).Dne 5. dubna 2013
40. VICARETTI, Mauro. Compression therapy for venous disease. Australian Prescriber [online]. 2010, roč. 33, č. 6 [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: http://www.australianprescriber.com/magazine/33/6/186/90#.UWFsuVfNum3
41. ZEMAN, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
Předběžná náplň práce
Tématem této bakalářské práce je „Informovanost sester o metodách léčby bércového vředu“. Cílem práce bylo zmapovat současné metody používané v léčbě bércového vředu a zjistit, jaké jsou znalosti dotazovaných sester v této problematice. Práce je členěna na dvě části – teoretickou a empirickou.
Teoretická část se věnuje bércovému vředu jako pojmu a jeho příčinám, dálese zabývá hojením ran a faktory, které je ovlivňují, a popisuje v současnosti používané metody jeho léčby a hojení chronických ran obecně.
Empirická část spočívá v kvantitativním výzkumném šetření pomocí dotazníku, uskutečněném na interních a chirurgických klinikách tří z pražských fakultních nemocnic. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaké jsou znalosti sester o chronických ranách, bércovém vředu, rizicích jeho vzniku, prevenci, v oblasti hojení ran a kompresní terapie a jakým způsobem jsou sestrám informace z oblasti hojení ran a bércového vředu přístupné. Tyto cíle byly splněny. V závěru práce jsou shrnuty poznatky vycházející z výzkumného šetření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this thesis is “Knowledge of nurses about methods of treatmentof the leg ulcer”. The purpose of this thesis was to document current methodsof treatment of the leg ulcer and to evaluate nurse’s knowledge of this area.The thesis is divided into two sections – a theoretical and an empirical one.
The theoretical section is devoted to the leg ulcer as a term and its causes, then it concerns wound healing and factors, which it is influenced by. It also describesthe currently used methods of treatment of the leg ulcer and other chronic wounds.
The empirical section is based on a quantitative research performedas a questionnaire study, which has been carried out in medical and surgical wardsin three teaching hospitals in Prague. The goal of this research was to determine nurse’s knowledge of chronic wounds, the leg ulcer, its risk factors and prevention, of wound healing, compression therapy and to find out, in which ways nurses get access to information on wound healing and treatment of the leg ulcer. This goal was met. The findings of the research are summarized in the conclusion of the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK