Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Intenzivní péče z pohledu laické veřejnosti
Název práce v češtině: Intenzivní péče z pohledu laické veřejnosti
Název v anglickém jazyce: Intensive care from perspective of the lay public
Klíčová slova: intenzivní péče, laická veřejnost, informační leták, pracovníci ve zdravotnictví, edukace, ošetřovatelská péče
Klíčová slova anglicky: intensive care, lay public, information leaflet, health care workers, education, nursing care
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Sojková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.04.2012
Datum zadání: 29.10.2012
Datum a čas obhajoby: 12.06.2013 15:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK, Vídeňská 800, Praha 4
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Iveta Lišková
 
 
 
Seznam odborné literatury
ŠEVČÍK, P.; ČERNÝ, V.; VÍTOVEC, J. Intenzivní medicína. Praha: Galén, 2000. ISBN 80-7262-042-8.
KASAL, E. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0556-2.
ZADÁK, Z.; HAVEL, E. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 978-80-247-2099-9.
KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1830-9.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se skládá ze dvou částí – teoretická a empirická. Teoretická část diplomové práce se zabývá základním významem pojmu intenzivní péče - jejím rozdělením, historií, popisem intenzivního pracoviště a zdravotnického personálu působícího na pracovištích intenzivní péče (vzdělání, kompetence). Dále pojednává o nemocném v intenzivní péči a jeho potřebách. V empirické části je cílem zjistit znalosti u české laické veřejnosti a postoj, který zaujímá k intenzivní péči, její zkušenosti s intenzivní péčí v roli pacienta nebo osoby blízké nemocného. Metodikou diplomové práce je průzkumné šetření pomocí dotazníků mezi respondenty laické veřejnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis has two parts: Theoretical and Empirical.
The Theoretical Part explains the basic meaning of the expression Intensive Care, the types of Intensive Care, its history and a description of an intensive care workplace and the health personnel working in Intensive Care (their education and competencies). The thesis also deals with patients in Intensive Care and their needs.
The objective of the Empirical Part is to ascertain the Czech general public knowledge and attitudes towards Intensive Care, their experience with Intensive Care as a patient or a person close to the patient. The methodology of the Empirical Part consists in a survey using questionnaires among Czech general public.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK