Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Tridentská reforma diecézního kléru a její vybrané vnější projevy. Kněžský oděv jako odraz požadavků kladených na diecézní kněžstvo po Tridentském koncilu.
Název práce v češtině: Tridentská reforma diecézního kléru a její vybrané vnější projevy.
Kněžský oděv jako odraz požadavků kladených na diecézní kněžstvo
po Tridentském koncilu.
Název v anglickém jazyce: Tridentine reform of diocesan clergy and its selected exterior
expressions. The Cleric clothing as a reflection of demands
on diocesan clergy after the Council of Trent.
Klíčová slova: Tridentský koncil, kněžství, dějiny církevní, dějiny odívání, klerika
Klíčová slova anglicky: Council of Trent, Priesthood, History of the Roman Catholic Church, History of Clothing, Cassock
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Kotas
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.04.2012
Datum zadání: 24.04.2012
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:09.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Radek Martinek, Ph.D.
Tomáš Mohelník, Th.D.
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Zásady pro vypracování
Student nejprve shromáždí poznatky o reformě kléru provedené v souvislosti s Tridentským koncilem a použije k tomu běžně dostupné sekundární prameny. Posléze prostuduje a systematicky představí požadavky kladené v rámci zmíněné reformy na klérus coby zvláštní stav a ukáže jejich vyjádření ve specifickém komunikačním kodexu, jakým byla stavovská kultura oblékání. Využije k tomu, nakolik jsou dostupné, prameny primární, a také sekundární. Těžištěm vlastní studentovy práce bude spojení mezi dobovým ideovým pojetím kléru a jeho každodenním vyjadřováním v jednom ze základních komunikačních kodexů doby.
Bude postupovat podle níže uvedené základní struktury práce.

ÚVOD

ROZBOR POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY

1 ÚVODNÍ ČÁST: VYMEZENÍ POJMŮ KLÉRUS A TRIDENTSKÝ KONCIL
1.1 Klérus – stručné nastínění formování kněžského stavu
1.2 Tridentský koncil

2 PROJEVY REFORMY KLÉRU PROVEDENÉ TRIDENTSKÝM KONCILEM, SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ KNĚŽSTVA
2.1 Reformovaný diecézní klérus po Tridentském koncilu
2.2 Různé úlohy potridentského kněžstva

3 VNĚJŠÍ PROJEV REFORMOVANÉHO SVĚTSKÉHO KLÉRU: KLERIKA
3.1 Původ mimoliturgického odívání kleriků
3.2 Sebepojímání kněžstva – klerika jako projev cursus honorum
3.3 Character indelebilis: sacerdos alter Christus, in persona Christi
3.4 Oddělení od světa: osobnostní a duchovní formace v seminářích
3.5 Teologické fakulty: vzdělanost a intelektuální formace
3.6 Poslušnost: hierarchické zřízení církve
3.7 Inspirace oděvů potridentských řeholí kněžskou klerikou
3.8 Mimoliturgické odívání posvěcených služebníků v jiných tradicích

ZÁVĚR
Seznam odborné literatury
a) prameny
CHAMILLARD Gaston: De corona, tonsura et habitu clericorum locuples cùm veterum, tùm recentiorum canonum, pontificiarúmque constitutionum, &c. collectio cui accessit multiplicium rationum auctoritas, cum responsionibus ad oppositiones in contrarium proponi solitas, apud Georgium Iosse. Parisiis: 1659.
KATECHISMUS Z NAŘÍZENÍ SNĚMU TRIDENTSKÉHO K PASTÝŘŮM DUCHOVNÍM A Z ROZKAZU PIA V. PAPEŽE ŘÍMSKÉHO NA SVĚTLO VYDANÝ. Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1867.
MÜLLER Johann Baptist: Zeremonienbüchlein für Priester und Kandidaten des Priestertums nach den neunen Rubriken und Dekreten. Freiburg im Breisgau: Herdersche Verlagshandlung, 1904 (2. vydání)/ Leipzig: St. Benno, 1963 (26. vydání).
Písmo svaté.
SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTONE CATHOLICA: Enchiridion clericorum. Documenta exxlesiae futuris sacerdotibus formandis. Cittá del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1975.

b) odborná literatura historická
ČECHOVÁ Alena, HALÍKOVÁ Anna: Krajky, výšivky, stuhy, prýmky. Dějiny odívání. Praha: Lidové noviny, 2004.
JEDIN Hubert: Geschichte des Konzils von Trident. Band 1 – 3. Der Kampf und das Konzil. Freiburg: Herder, 1977 – 1982.
FAIVRE Alexandre: Naissance d'une hiérarchie. Les premières étapes du cursus clérical. Paris: Editions Beauchesne, 1977.
WINTER Zikmund: Dějiny kroje v zemích českých od počátku XV. věku až po dobu bělohorské bitvy. Praha: Šimáček, 1893.
c) odborná literatura teologická
ALBRECHT Christoph: Einführung in die Liturgik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995 (5. vydání).
BAUMER Christoph: The church of the East. London: Tauris, 2006.
BRAUN Joseph: Die Liturgischen Paramente in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Handbuch der Paramentik. Freiburg im Breisgau 1924.
DOLISTA Josef: O podstatě kněžské služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce představuje formou historicko-liturgické sondy diecézní klérus reformovaný Tridentským koncilem: požadavky kladené na sekulární kněžstvo a vnější vyjádření těchto nároků kněžským oděvem – klerikou. Práce vědomě zachovává historickou i teologickou rovinu: přinese nejprve základní body k ustanovení svátosti kněžství (kněžství Nové smlouvy a jeho následné promýšlení), dále pak kontextuální ukotvení Tridentského koncilu (svolání, průběh, projednávaná témata, následná recepce koncilních ustanovení) a jeho výsledky zejména ve vztahu ke kněžstvu (teologické uchopení kléru). Práce zmíní postavení kněží, na něž klade určité jasně definované nároky společnost a stát. Vlastní stať pak představí jednotlivé nároky na kněžstvo vznášené ze strany církve reformované Tridentinem (formace v seminářích, sebepojímání kněžstva). Všechny tyto specifické požadavky se odrážejí ve striktně určené podobě kněžského oděvu určeného pro běžné každodenní nošení. V této souvislosti práce přinese jak inspirace pro vznik stavovského oděvu kněží, tak jeho vliv na podobu řeholních oděvů a konečně srovnání s jinými tradicemi. Autor souběžně studuje obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis presents diocesan clergy reformed by the Council of Trent in a way of historical-liturgical probe: requirements set on secular clergy and external expression of these demands with the clerical dress – cassock. The work knowingly preserves historical and theological planes: firstly it brings basic points for institution of the sacrament of priesthood (priesthood of the New Covenant and its further rethinking), then it comes with contextual establishment of the Council of Trent (convening, process, discussed themes, follow-up reception of the Council decrees) and its results mainly in a relation to the clergy (theological grasp of the clergy). The thesis also mentions the position of priests as a state, upon which society and country put certain clearly defined requirements. The treatise itself then shows individual demands lain on clergymen from the Church reformed by Tridentinum (formation in seminary, self conception of the clergy). All these specific demands are reflected in a stringently designed form of the clerical clothing meant for everyday wear. In this context the work brings inspiration both for creation of the professional clerical clothing and its influence on appearence of the religious habits and finally comparison with other traditions. The author simultaneously studies History on Faculty of Arts of Charles University in Prague.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK