Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Determination of accurate fundamental stellar properties of stars via analyses of suitable binary and multiple systems
Název práce v češtině: Určování základních vlastností hvězd skrze analýzu vhodných dvojhvězd a vícenásoných systémů
Název v anglickém jazyce: Determination of accurate fundamental stellar properties of stars via analyses of suitable binary and multiple systems
Klíčová slova: hmoty, poloměry, efektivní teploty hvězd -- dvojhvězdy a vícenásobné soustavy -- hvězdné atmosféry -- stavba hvězd
Klíčová slova anglicky: masses, radii, effective temperatures of stars -- binaries and multiple systems -- stellar atmosheres -- stellar structure
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2012
Datum a čas obhajoby: 23.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2016
Oponenti: Ján Budaj
  Philippe Stee, Dr.
 
 
Konzultanti: RNDr. Pavel Mayer, DrSc.
doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Studium a příprava disertační práce budou zaměřeny do následujících směrů:
1. Aktivní účast na získávání, redukcích a vědeckých analýzách spektroskopických a fotometrických - a bude-li to možné - i interferometrických pozorování vybraných dvojhvězd a vícenásobných soustav v návaznosti na grant Grantové agentury ČR vedený školitelem.
2. Studium problematiky modelování hvězdných atmosfér a podíl na výpočtech nových modelů atmosfér pomocí existujících programů.
3. Studium moderních výpočtů modelů vnitřní stavby hvězd a vývojových drah hvězd.
4. Vývoj vlastních počítačových programů usnadňujících analýzy pozorovaných dvojhvězd a vícenásobných soustav.

Uchazeč by po teoretické přípravě absolvoval několik zahraničních stáží u odborníků na uvedenou problematiku a zúčastnil se i pozorovacích pobytů u různých dalekohledů.

Cílem práce by mělo být získání natolik přesných údajů, které by dovolily testovat existující modely hvězdného vývoje a dynamiky hvězdných soustav.
Seznam odborné literatury
Pozvané referáty na symposiích Mezinárodní astronomické unie č. 240 a 282 a odkazy v nich uvedené

de Loore C.W.H., Doom C. 1992 Structure and Evolution of Single and Binary Stars, Astrophysics and Space Science Library, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht

Kippenhahn R., Weigert A. 1990 Stellar Structure and Evolution, Astronomy and Astrophysics Library, Springer-Verlag, Berlin

Andersen J. 1991 Astron. Astrophys. Rev. 3, 91

Torres G., Andersen J., Giménez A. 2010 Astron. Astrophys. Rev. 18, 67

Elektronická přednáška I. Hubeneho Stellar atmospheres

Harmanec P. 1988 BAC 39, 329

Úvod do interferometrie URL http://olbin.jpl.nasa.gov
Předběžná náplň práce
Uchazeč se seznámí s moderními postupy analýzy spektrálních a fotometrických pozorování dvojhvězd a vícenásobných soustav a bude se podílet na jejich rozvoji a praktických aplikacích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The candidate will get aquainted with modern procedures in the analyses of spectral and photometric observations of binaries and multiple systems and will participate in their development and practical applications.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK