Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tématicko apercepční test u uživatelů drog
Název práce v češtině: Tématicko apercepční test u uživatelů drog
Název v anglickém jazyce: Thematic Apperception test in drug users
Klíčová slova: TAT, SCORS, nealkoholové drogy, syndrom závislosti, problémové užívání drog
Klíčová slova anglicky: TAT, SCORS, non-alcoholic drugs, substance dependence, problem drug use
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Goldmann
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.04.2012
Datum zadání: 23.04.2012
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 10:00
Místo konání obhajoby: Praha, Pedf UK
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Rozsah odpovídá zadáním KPSY.
Seznam odborné literatury
ARONOW, E., WEISS, K.A., REZNIKOFF, M. (2001). A practival guide to the thematic apperception test. The TAT in clinival practise. Philadeplphia, PA: Brunner-Routledge.
BELLAK, L. (1959). The Thematic Apperception Test in Clinical Use. In Abt, L. E. Bellak, L. (Eds.), Projective Psychology: Clinical Approaches to the Total Personality. 1. Edition. New York: Alfred A. Knopf, p. 185-229.
JENKINS, S. R. (ed.) A Handbook of Clinical Scoring Systems for Thematic Apperceptive Techniques. New York: Lawrence Erlbaum Associates, Tyalor & Francis Group, 2008.
KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti 1: mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády ČR, 2003a. 319 s. ISBN: 80-86734-05-6.
MURRAY, H.A. and the Staff the Harvard Psychological Clinic. (1971). Thematic Apperception Test-Manual. Cambridge, Massachuttes, London, England: Harvard University Press.
WESTEN, D. (1991). Clinical assesment of object relations using the TAT. Journal of Personality Assesment, 56, s. 56-74.
WESTEN, D. (1991) SCORS - manual for training
Předběžná náplň práce
Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Předmětem diplomové práce je zjištění specifik použití TAT u uživatelů drog. Tato budou zjišťována srovnáním s výsledky kontrolní skupiny. Nástrojem analýzy TAT příběhů bude Westenův skórovací systém SCORS, který je zaměřen na zjišťování úrovně sociální kognice a objektních vztahů. Zejména rané interpersonální vztahy spolu se vztahy intrapersonálními jsou vyzdvihovány nejen v teoriích vzniku a udržování závislosti, ale v rámci příčin závislosti o nich uvažují i samotní uživatelé drog. Zabývání se úrovní sociálních vztahů u uživatelů drog je tedy tématem relevantním.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK