Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Krajská knihovna Vysočiny - služby pro čtenáře a regionální funkce
Název práce v češtině: Krajská knihovna Vysočiny - služby pro čtenáře a regionální funkce
Název v anglickém jazyce: Regional Library of Highlands - services for users and regional function
Klíčová slova: krajské knihovny, veřejné knihovny, regionální funkce knihoven, knihovnické služby, Vysočina
Klíčová slova anglicky: Highlands region, county library, public library, regional functions of library, library services
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marcela Buřilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2012
Datum zadání: 18.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analyzovat regionální funkci Krajské knihovny Vysočiny a vývoj služeb pro čtenáře, knihovny a knihovníky. Práce je členěna do tří hlavních kapitol, z nichž první sleduje historický vývoj knihovny. Druhou, nejrozsáhlejší kapitolou, je analýza současného stavu. Kromě zmiňovaných služeb se zabývá další činností knihovny – např. spoluprácí na každoročním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě či pořádáním vzdělávacích akcí. Poslední kapitola rozebírá plány do budoucna. Hlavní pozornost patří koncepci pro rok 2012, která je zveřejněna na stránkách knihovny, a postupu při jejím plnění.
Seznam odborné literatury
Česko. Zákon č. 257/2001 Sb. zde dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 98, s. 5 683-5 688. Praha : Parlament České republiky, 2001. Dostupný také z WWW: < http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/01_index.htm >.

Služby veřejných knihoven : směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj [online]. Philip Gill. 1. vyd. Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2002. 128 s. Dostupný ve formátu PDF z WWW: < http://archive.ifla.org/VII/s8/news/pg01-cz.pdf >. ISBN 80-85851-14-8.

Krajská knihovna Vysočiny [online]. 2006. Dostupné z: http://www.kkvysociny.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK