Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filosofování a obec
Název práce v češtině: Filosofování a obec
Název v anglickém jazyce: Philosophy and community
Klíčová slova: obec, občan, smysl, rozumění, tázání, horizont, dějinnost, fenomén
Klíčová slova anglicky: community, citizen, meaning, unerstanding, asking, horizon, historicity, phenomenon
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra filozofie (28-05)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2012
Datum zadání: 18.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.04.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce
Seznam odborné literatury
Aristotelés: Etika Níkomachova. Praha: Rezek, 2009.
Aristotelés: Magna moralia. Praha: Rezek, 2005.
Aristotelés: Metafyzika. Praha: Rezek, 2003.
Aristotelés: O duši. Praha: Rezek, 1996.
Aristotelés: O sofistických důkazech. Praha: Academia, 1978.
Aristotelés: Politika. Praha: Rezek, 1998.
Aristotelés: Rétorika/Poetika. Praha: Rezek, 1999.
Bouzek, J.; Kratochvíl, Z.: Od mýtu k logu. Praha: Hermann a synové 1994.
Bouzek, J.: Umění a myšlení. Praha / Kroměříž: Triton 2009.
Cornford, F. M.: From Religion to Philosophy. A Study in the Origins of Western Speculation.
London: 1912.
Ehrenberg, V.: The Greek State. Oxford: 1960.
Fink, E.: Bytí, pravda, svět. Předběžné otázky k pojmu "fenomén". Praha: OIKOYMENH,
1996.
Fink, E.: Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta, 1992.
Gadamer, H. G.: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha: OIKOYMENH, 2010.
Gadamer, H. G.: Pravda a metoda. Praha: Triáda, 2010.
Gadamer, H. G.: Problém dějinného vědomí. Praha: Filosofia, 1994.
Goethe, J. W.: Faust, přel. František Borový. Praha: PANTHEON 1942.
Hegel, G. W. F.: Dějiny filosofie I., II., III. Praha: Československá akademie věd 1961, 1965,
1974.
Hegel, G. W. F.: Estetika. sv. 1, sv. 2. Praha: Odeon, 1966.
Hegel, G. W. F.: Filosofie dějin. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2005.
Heidegger, M.: Básnicky bydlí člověk. Praha: OIKOYMENH, 2006.
Heidegger, M.: Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 2008.
Heidegger, M.: Co je metafyzika? Praha: OIKOYMENH, 2006.
Heidegger, M.: Konec filosofie a úkol myšlení. Praha: OIKOYMENH, 2006.
Heidegger, M.: O pravdě a Bytí. Praha: Mladá fronta, 1993.
Heidegger, M.: Věda, technika a zamyšlení. Praha: OIKOYMENH, 2004.
Hérodotos: Dějiny, Praha: Academia, 2004.
Hésiodos: Práce a dni. Praha: Svoboda 1950
Hésiodos: Zpěvy železného věku. Praha: Svoboda 1990.
Hésiodos: Zrození bohů. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1959.
Homéros: Ílias. Praha: Jan Leichter 1942; přel. Otmar Vaňorný.
Homéros: Odysseia. Praha: Jan Leichter, 1943; Otmar Vaňorný.
Husserl, E.: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii. I.
Praha: OIKOYMENH, 2004.
Husserl, E.: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii. II.
Praha: OIKOYMENH, 2006.
Husserl, E.: Karteziánské meditace. Praha: Svoboda, 1993.
Husserl, E.: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia, 1996.
Husserl, E.: Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Praha: Ježek, 1996
Kant, I.: Kritika čistého rozumu. Praha: OIKOYMENH 2001
Kant, I.: Kritika praktického rozumu. Praha: Jan Laichter 1944.
Kant, I.: Kritika soudnosti. Praha: Odeon, 1975.
Kant, I.: Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda 1976.
Komenský, J. A.: Všenáprava. Praha: Orbis, 1950.
Krämer, H.: Platone e i fondamenti della metafisica.Milano: Vita e Pensiero, 2001.
Lévêque, P.: La civiltà greca. Torino: Giulio Einaudi editore s. p. a. 1970.
Movia, G.: Apparenza, Essere e Verità. Commentario storico-filosoficko al „Sofista“ di
Platone. Milano: 1991.
Movia, G.: Il „Sofista“ e le dottrine non scritte di Platone. Napoli: 1991.
Oliva, P.: Kolébka demokracie. Praha: ARISTA 2000.
Patočka, J.: Péče o duši I. Praha: OIKOYMENH 1996.
Patočka, J.: Péče o duši II. Praha: OIKOYMENH 1999.
Patočka, J.: Péče o duši III. Praha: OIKOYMENH 2002.
Patočka, J.: Umění a čas I. Praha: OIKOYMENH 2004.
Patočka, J.: Umění a čas II. Praha: OIKOYMENH 2004.
Patočka, J.: Platón. Praha: SPN 1992
Patočka, J.: Sókratés. Praha: SPN 1991.
Pausaniás: Cesta po Řecku I. Praha: Antická knihovna 1973.
Platón: Platónovi spisy I-V. Praha: OIKOYMENH, 2OO3. (přel. Fr. Novotný)
Plútarchos: Životopisy slavných Řeků a Římanů I, II, Praha: Arista, Baset, Maitrea, 2006-
2007.
Reale, G.: Platón. Praha: OIKOYMENH, 2005.
Reale, G.: Storia della filosofia antica I-V. Milano: 1975-1980 (opakované reedice)
Sergejev, V. S.: Dějiny starověkého Řecka. Praha: Nakladatelství rovnost 1952.
Vernant, J. P.: Počátky řeckého myšlení. Praha: Oikúmené 1995.
Vernant, J. P.: Řecký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad 2005.
Vernant, J. P.: Hestia a Hermés. Praha: OIKOYMENH 2004.
Xenofón: Řecké dějiny, Praha: Svoboda, 1982.
Zamarovský, V.: Řecký zázrak. Praha: Knižní klub 2000.
Zamarovský, V.: Vzkříšení Olympie. Praha: Olympia 1980.
Zeller, E., Mondolfo, R.: La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico. Firenze: 1950.

b)
Benyovszky, L. a kol.: Filosofická propedeutika I., II. Praha: Pastelka2001.
Kirk; Raven; Schofield: Předsókratovští filosofové. Praha: OIKOYMENH 2004.
Blecha, I.: Filosofie (základní problémy). Olomouc: FIN 1994.
Machovec, D.: Dějiny antické filosofie. Jinočany: HaH 1993.
Rádl, E.: Dějiny filosofie I. starověk a středověk. Praha: Votobia 1998.
Rádl, E.: Dějiny filosofie II. novověk. Praha: Votobia 1998
Starověké Řecko, čítanka k dějinám starověku. Praha: SPN 1973.
Störig, H. J.: Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství 2000.
Ševčík, O.: Architektura, historie, umění. Havlíčkův Brod: Grada 2002.

c)
Filosofický slovník. Kolektiv autorů. Olomouc: Olomouc 2002.
Slovník antické kultury. Praha: Svoboda,1974.
Sokol, J.: Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů.
Praha: UK 1996.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK