Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stylové tendence současných vědeckých textů
Název práce v češtině: Stylové tendence současných vědeckých textů
Název v anglickém jazyce: Style tendencies in contemporary scientific texts
Klíčová slova: stylové tendence, tradiční vědecké texty, současné vědecké texty, teutonský intelektuální (vědecký) styl, anglosaský intelektuální (vědecký) styl
Klíčová slova anglicky: style tendencies, traditional scientific texts, contemporary scientific texts, Teutonic intellectual (scientific) style, Anglo-Saxon intellectual (scientific) style
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.04.2012
Datum zadání: 19.04.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.05.2012
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokyny pro vypracování:
1. Seznámit se s popisy stylových rysů vědeckých textů v odborné literatuře, sledovat zvláště výklady o vývojových procesech v rámci vědeckého stylu (protiklad teutonského a saského intelektuálního stylu). Na tomto základě formulovat teoretická východiska práce.
2. Vytvořit korpus vědeckých textů, které budou předmětem analýzy. Soustředit se na texty, v nichž se evidentně projevují nové tendence, pro porovnání ale sestavit i soubor textů tradičního typu.
3. Analyzovat shromážděné texty, všímat si uplatnění různých typů lexikálních prostředků (nasycenost terminologiií x obraznost, expresívnost), vyjadřování subjektivity podavatele textu (já x my, neosobní vyjádření), míry syntaktické složitosti (syntaktické kondenzace, délka věty, počet vět v souvětí atd.), ale také členění textů, míry kompoziční uspořádanosti a přehlednosti apod.
4. Porovnat dosavadní teoretické popisy vývojových tendencí v rámci vědeckého stylu s výsledky vlastní analýzy. Formulovat závěry týkající se současné podoby stylu vědeckých textů.
Seznam odborné literatury
Literatura:
Čechová, M.: Proměny současných odborných komunikátů. Stylistyka 14, 2005, s. 287–294.
Čechová, M. a kol.: Současná stylistika. Praha 2008.
Čmejrková, S.; Daneš, F.; Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha 1999.
Čmejrková, S.: Academic Writing in Czech and English. In: Academic Writing. Intercultural and Textual Issues. Amstredam; Philadelphia 1996, s. 137–152.
Daneš, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997.
Galtung, J.: Structure, culture, and intellectual style. An essay comparing saxonic, teutonic, gallic and nipponic approaches. Social Science Information, 1981, s. 817–856.
Jančáková, J.; Komárek, M.; Uličný, O. (eds.): Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha 1995.
Kraus, J.: K současným vývojovým proměnám vědeckého a odborného vyjadřování. Naše řeč 77, 1994, s. 14–19.
Mareš, P.: Hry na neformálnost. K neformálnímu vyjadřování v současných českých odborných textech. In: Hladká, Z.; Karlík, P. (eds.): Čeština – univerzália a specifika 5. Praha 2004, s. 332–339.
Mareš, P.: Některé vývojové tendence současné češtiny. In: Hasil, J. (ed.): Přednášky z 50. běhu Letní školy slovanských studií. Praha 2007, s. 37–47.
Mistrík, J.: Štylistika. Bratislava 1985, 1997.
Žemlička, M. (ed.): Termina 94. Liberec; Praha 1995.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK