Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podobnost, nápodoba, proměna
Název práce v češtině: Podobnost, nápodoba, proměna
Název v anglickém jazyce: Resemblance, Imitation, Metamorphosis
Klíčová slova: Platón, Argumentace, Zdání, Obraz, Mimesis
Klíčová slova anglicky: Plato, argumentation, semblance, image, mimesis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2012
Datum zadání: 13.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.05.2012
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce je inspirována Platónovým pokusem z dialogu Sofistés (231a-236d, 264d-268d) o vypracování obecné kategorie „obrazu“ (eidolón) do níž by zahrnul a jíž by vysvětlil různé činnosti (sofistiku, rétoriku, malířství) „produkující zdání“ (poiein dokein). Právě redukce těchto technai na různé formy „zobrazení“ (eidolopoiiké) operující s „kluzkou podobností“ (olisthéros homoiotés) stojící v základu úvahy o obraze, s sebou nese řadu netriviální závazků, jejichž prozkoumáním chceme dospět k bližší představě o Platónově sémiotice. Na první pohled dehonestující srovnání uvedených umění s kouzelnictvím či dokonce kuchařstvím a kosmetikou vezmeme vážně a naznačíme jeho filosofické souvislosti. Základem práce bude výklad mimetického vztahu mezi zobrazením (imitátor, imitace) a divákem, u nějž se zaměříme na motiv proměny, pomocí kterého Platón tento vztah na různých místech popisuje (rétorika Menexénos, Gorgiás, malířství Ústava, Kratylos, sofistika Prótagorás, oba Hippiové). Dále ukážeme, že a jak Platón redefinuje tento (podle Vernanta v pátém století ante obvyklejší) vztah, směrem k otázkám vztahu zobrazení a modelu (Soph. 239c-240c). Na základě rozboru pramenů a sekundární literatury tedy odpovíme na dvě otázky: jaká je podle Platóna přesvědčující moc obrazu a v čem spočívá.
Seznam odborné literatury
AMBUEL, D. Image and Paradigm in Plato´s Sophist. Las Vegas – Zurich – Athens : Parmenides Publishing, 2007.
BURNET, J. ed. Platonis Opera. Oxford : University Press, 1903.
ELSE, G. F. „Imitation“ in the fifth century. Classical Philology. 1958. Vol. 53. N. 2. s. 73-90.
KEULS, E. C. Plato and Greek painting. Leiden : Brill, 1978.
LYOTARD, J-F. Rozepře. Praha : Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 1998.
PHILIPS, J. A. Mimesis in the Sophistes of Plato. Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1961. Vol. 92. s. 453-468.
ROMILLY, J. de. Magic and Rhetoric in Ancient Greece. Massachusets : Cambridge, 1975.
ROSEN, S. Plato’s Sophist : the drama of original and image. New Haven, London : Yale University Press, 1983.
SEGAL, CH. P. Gorgias and the Psychology of the Logos. Harvard Studies in Class. Philol. 1962. Vol. 66. s. 99-155.
SÖRBOM, G. Mimesis and Art. Studies in the Origin and Early Developement of an Aesthetic Vocabulary. Uppsala : Appelbergs Boktryckeri AB, 1966.
VERNANT, J. P. The Birth of Image. In Zeitlin, Forma I. Mortals and immortals : collected essays. New Jersey : Princeton University Press, 1991. s. 164-185.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK