Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sebezáchrana dětí předškolního věku jako prevence utonutí
Název práce v češtině: Sebezáchrana dětí předškolního věku jako prevence utonutí
Název v anglickém jazyce: Self-salvation of pre-school aged children as a prevention of drowning
Klíčová slova: přípravná plavecká výuka, základní plavecké dovednosti, sebezáchranné plavání, hra, výukový program, zkušenost
Klíčová slova anglicky: preparatoryswimming lessons, basic swimming skills, self-salvation swimming, game, educational programme, experience
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Babeta Chrzanowská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.04.2012
Datum zadání: 11.04.2012
Datum a čas obhajoby: 30.05.2012 00:00
Místo konání obhajoby: M.D. Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Irena Svobodová
 
 
 
Zásady pro vypracování


Postup práce
1. vybrat vhodné kurzy přípravné plavecké výuky (s kolegiálním zázemím, ochotou spolupráce)
2. zajistit vhodné výzkumné subjekty (děti předškolního věku)
3. vypracovat plán výzkumu
4. vypracovat program výuky
5. zjistit vstupní předpoklady dětí
6. v praxi aplikovat program výuky
7. zjistit výstupní stav dovedností na poslední lekci
8. zjistit do jaké míry si děti osvojily sebezáchrannou akci v oblečení, floating a zda získaly povědomí o zásadách pobytu ve vodním prostředí ( řízený rozhovor)
9. vyvodit závěry a případná doporučení pro praxi
Seznam odborné literatury
1. BANK, L. Plavecký výcvik. dotisk prvního vydání. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 1997.
2. BĚLKOVÁ-PREISLEROVÁ, T. Didaktika plavecké výuky. 3. vyd. Praha: Karolinum, 1994, 105 s. ISBN 80-706-6837-7.
3. ČECHOVSKÁ, I. Plavání dětí s rodiči: výuka kojenců, batolat a předškolních dětí do 6 let. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2007, 131 s. Děti a sport. ISBN 978-802-4716-350.
4. ČECHOVSKÁ, I.,MILER T.. Plavání. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2008, 127 s. ISBN 978-80-247-2154-5.
5. DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, 124 s. ISBN 978-80-7290-298-9 (BROž.).
6. DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe, 2006a. ISBN 80-863-0727-1.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvořit a uvést do praxe program výuky zaměřený na nácvik sebezáchranných prvků a podpořit u dětí základní povědomí o zásadách bezpečného pobytu ve vodním prostředí. Část praktická se opírá o východiska popsaná v teoretické části a je zaměřena na aplikaci programu výuky ve vybraném kurzu plavání. Je také podpořena řízeným rozhovorem s dětmi i učitelkou mateřské školy a zjištěním vstupní a výstupní úrovně dovedností dětí a jejich adaptace na vodní prostředí. Výsledky práce ukazují pokrok při provedení těchto sebezáchranných prvků i určité zvnitřnění zásad bezpečnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK