Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah mezi rychlostí výchozího projevu a kvalitou výkonu simultánního tlumočníka
Název práce v češtině: Vztah mezi rychlostí výchozího projevu a kvalitou výkonu simultánního tlumočníka
Název v anglickém jazyce: The Correlation between the Speed of the Source Speech and Simultaneous Interpreter´s Performance.
Klíčová slova: simultánní tlumočení, tempo, rychlost, chyba, strategie, posluchač, výchozí projev, tlumočník, kvalita
Klíčová slova anglicky: simultaneous interpretation, delivery rate, speed, error, strategy, listener, source speech, interpreter, quality
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.04.2012
Datum zadání: 11.04.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část:
1. Přehled stavu zkoumané problematiky: definování optimální rychlosti řečníka a tlumočníka, názory badatelů na tempo řečníkova projevu, odlišná teoretická východiska jednotlivých translatologických škol a pohled uživatelů simultánního tlumočení (ST).
2. Vztah mezi kvalitou simultánního tlumočení a rychlostí projevu ve výchozím jazyce (řečník) a cílovém jazyce (tlumočník). Kvalita výkonu tlumočníka z pohledu klienta. Kvalita definovaná dle kritérií konkrétní komunikativní situace a cílové skupiny příjemců.
3. Přizpůsobování se rychlosti řečníka není vždy ve prospěch kvality tlumočení. Jaké strategie využívá tlumočník pro dosažení optimálního poměru mezi kvalitou a rychlostí? Začne v určitém okamžiku zpomalovat oproti řečníkovi anebo volí jiné postupy?
Empirická část:
4. Uskutečnit experiment s projevy se stoupající rychlostí ve výchozím jazyce (4 kvazi-autentické konferenční projevy ve francouzštině), jež budou simultánně tlumočeny do češtiny (2 skupiny tlumočníků).
5. Analyzovat strategie tlumočníků a kvalitu jejich výkonu (zachování intence řečníka, plynulosti a srozumitelnosti v cílovém jazyce, atd.), využít dotazníků a řízené diskuse se zúčastněnými tlumočníky a poučenými posluchači.
6. Statistické zpracování výsledků a vyvození závěrů.
Seznam odborné literatury
· ALEXIEVA, B. (1994). Types of Text and Intertextuality in Simultaneous Interpreting. In:
Snell-Hornby, M., Pöchhacker, F., Kaindl, K. (eds.). Translation Studies and Interdiscipline. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, s. 179-187.
· BARIK, H. (1994). A Description of Various Types of Omissions, Additions and Errors of
Translation Encountered in Simultaneous Interpretation. In: Lambert, S. and Moser-Mercer,
B. (eds.). Bridging the Gap. Empirical Research in Simultaneous Interpretation.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, s. 231-235.
· ČEŇKOVÁ, I. (1988). Teoretické aspekty simultánního tlumočení. Praha: AUC Monographia XCIX.
· ČEŇKOVÁ, I. a kol. (2001). Teorie a didaktika tlumočení I. UK FF Praha: Desktop Publishing.
· GERVER, D. (1971). The effects of source language presentation rate on the performance of simultaneous conference interpreters. In: Foulke, E. (ed.). Proceedings of the 2nd Louisville Conference on Rate and/or frequency controlled Speech. University of Louisville, s. 162-184.
· GILE, D. (1995). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. John Benjamins Publishing: Amsterdam/ Philadelphia.
· HOFFMANNOVÁ, J. (1997). Stylistika a…Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia
· HOMOLÁČ, J. (1996). Intertextovost a utváření smyslu textu. Praha: Univerzita Karlova.
· JANOVCOVÁ, E. (1980). Projev spontánní a čtený z hlediska simultánního tlumočení. In: AUC Philologica 4-5, Slavica Pragensia, XVIII, 315-321.
· JONES, R. (1998). Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.
· KOMZÁKOVÁ, A. (2004). Vliv obtížnosti textu na jazyk tlumočnické notace. Dipl. práce. Praha: ÚTRL FF UK.
· KOPCZYNSKI, A. (1994). Quality in conference interpreting: some pragmatic problems. In: Lambert, S. and Moser-Mercer, B. (eds.). Bridging the Gap. Empirical Research in Simultaneous Interpretation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, s. 87-99.
· KRUŠINA, A. (1971). Hlavní složky podmiňující proces a kvalitu simultánního tlumočení. In: Studie o jazyce a překládání. USL: Praha.
· KURILLOVÁ, M. (1998). Proces simultánního tlumočení a jeho vliv na tlumočníkův projev v mateřském jazyce (dipl. práce). Praha: ÚTRL FF UK.
· LAMBERT, S. (1988). Information processing among conference interpreters: a test of the depth-of-processing hypothesi. Meta 33/3, s. 377-387.
· NOVÁKOVÁ, T. (1993). Tlmočenie: teória – výučba – prax. Bratislava: Univerzita Komenského.
· PIO, S. (2003). The relation between ST delivery rate and quality in simultaneous interpretation, The Interpreters´ Newletter, 12, s. 69-100.http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/2119.
· PÖCHHACKER, F., SHLESINGER, M. eds. (2002): The Interpreting Studies Reader. Routledge Language Readers: London and New York.
· PÖCHHACKER, F. (2002): New perpectives and challenges for interpretation: in Interpreting in the 21st Century. Challenges and opportunities. GARZONE, G. and VIEZZI, M. (eds.), Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing, s. 95-106.
· STRÁDALOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, K. (1992). Vybrané kapitoly ze statistiky I. Praha: Karolinum.
· ŠÍPALOVÁ, I. (2001). Strategie v simultánním tlumočení podle typu textu (rigorózní dizertace). Praha: FF UK.
· TOMMOLA, J. ed. (1995). Topics in Interpretation Research. Turku: University of Turku, Centre for Translation and Interpreting.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK