Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osudy majetku Sternbergů ve 20. století
Název práce v češtině: Osudy majetku Sternbergů ve 20. století
Název v anglickém jazyce: Story of the Sternberg´s Property in 20. Century
Klíčová slova: regionální historie, Sternberg, 20. století
Klíčová slova anglicky: Regional history, Sternberg, 20th Century
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.04.2012
Datum zadání: 11.04.2012
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF R 250
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce Osudy majetku Sternbergů ve 20. století v obecné rovině shrne proměny českých hradů a zámků v uvedeném období, kdy došlo několikrát ke změně jejich vlastníka a vnitřní náplně, která předurčovala úpravy exteriéru a zejména interiéru. Práce se tak dotkne osudu šlechty a jejího majetku a ve 2. polovině 20. století zejména vývoje památkových institucí, které spravovaly objekty převedené do státního vlastnictví. Podrobněji se čtenářům představí historie tří objektů, jež na počátku 20. století vlastnili Sternbergové. Do zámku Březina (okr. Rokycany), původně letního sídla rodiny, se po zestátnění nastěhovalo lesnické učiliště se svými žáky a učiteli. Hrad Český Šternberk (okr. Benešov), prastaré rodinné sídlo, přečkal druhou světovou válku pod nucenou správou a po zestátnění byl jako památka první kategorie určen ke zpřístupnění veřejnosti se svým původním mobiliářem. Z nedalekého zámku Jemniště rodina zařízení odvezla, poté co objekt bez jejich souhlasu nucený správce prodal. Novému majiteli, členu NSDAP, byl po válce majetek zkonfiskován na základě Benešových dekretů a na státním zámku Jemniště se během následujících pěti desítek let vystřídalo několik kulturních institucí se svými stálými či dočasnými výstavami.
Seznam odborné literatury

Archivní prameny
Národní archiv, Státní památková správa.
Národní archiv, Státní ústav památkové péče a ochrany přírody.
Státní oblastní archiv Praha, Rodinný archiv Šternberků.
Státní oblastní archiv Praha, Velkostatek Český Šternberk.
Státní okresní archiv Rokycany, Místní národní výbor Březina.
Archivy územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu v Prze a Plzni.

Literatura
BENDA, Josef. Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989.
DOČEKAL, Boris. Osudy českých šlechticů.
DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů: dodatky.
GILAR, Štěpán. Rodinný archiv Mensdorffů-Pouilly-Chotělice.
HAZDRA, Zdeněk, HORČIČKA, Václav a ŽUPANIČ, Jan. Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století.
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918 – 1938). Díl I. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918 – 1929).
KNOZ, Tomáš, ed. a DVOŘÁK, Jan ed. Šlechta v proměnách věků.
LUSTIG, Rudolf, ed. a SVĚTNIČKA, František, ed. Schematismus velkostatků v Čechách.
MAŠEK, Petr. Modrá krev: minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích.
PODLAHA, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do konce XIX. století. XXXV, Politický okres Benešovský.
POCHE, Emanuel a kol. Umělecké památky Čech, sv. 1 A-J.
POUZAR, Vladimír, ed. Almanach českých šlechtických rodů.
SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl patnáctý.
ŠKUTINA, Vladimír. Český šlechtic František Schwarzenberg.
TITTEL, Ignaz. Schematismus landtäflichen Güter, grösserer Rustikalwirtschaften, Beamten und Pächter.
TITTEL, Ignaz. Schematismus und Statistik des Grossgrundbesitzes und Grösserer Rustikalgüter im Königreiche Böhmen.
VOTÝPKA, Vladimír. Aristokrat: Život Zdeňka Sternberga.
VOTÝPKA, Vladimír. Návraty české šlechty.
VOTÝPKA, Vladimír. Příběhy české šlechty.
Předběžná náplň práce
Práce bude vypracována na základě studia archivních pramenů a odborné literatury, která se věnuje osudům šlechty ve 20. století a vývoji památkové péče.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK