Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vklad do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným
Název práce v češtině: Vklad do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným
Název v anglickém jazyce: Contribution to registered capital of limited liability company
Klíčová slova: Společnost s ručením omezeným, základní kapitál, vklad
Klíčová slova anglicky: Limited liability company, Registered capital, Contribution
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.04.2012
Datum zadání: 02.04.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.04.2012
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:02.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Téma předkládané práce jsem si zvolila v návaznosti na svou diplomovou práci, ve které jsem se zabývala obecně právy a povinnostmi společníků ve společnosti s ručením omezeným. Jednou z hlavních povinností společníka společnosti s ručením omezeným je právě povinnost vkladová. Při studiu této problematiky mě zaujala právě relativně viditelná a diskutovaná změna výše minimálního vkladu do společnosti, kterou přináší zákon o obchodních korporacích. Tato navrhovaná změna souvisí s diskusemi o funkci základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným a odklonu od jeho garanční funkce.
Zákon o obchodních korporacích tak zachovává a dovoluji si tvrdit, že dokonce ještě více podporuje zákonodárcem zamýšlenou povahu společnosti s ručením omezeným jako povahu formy společnosti, která má být zakládána s minimálními požadavky tam, kde již nepostačuje podnikání ve formě živnosti. Právě levné a jednoduché založení má této společnosti napomoci uspět v soutěži právních řádů. Ačkoli jinak se zákon o obchodních korporacích snaží o promyšlenou a umírněnou implementaci evropského práva, právě snížení vkladové povinnosti společníků společnosti s ručením omezeným a odklon od ochranné funkce základního kapitálu je v souladu s moderními tendencemi jiných evropských právních řádů.
Práce je tvořena dvěma vzájemně na sebe navazujícíma kapitolama. V první kapitole popisuji a s pomocí odlišností od ostatních forem společností charakterizuji společnost s ručením omezeným. V druhé kapitole detailně rozebírám hlavní aspekty vkladu do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným a to jak před jejím vznikem, tak v průběhu její existence. Zcela záměrně jsem pak z důvodu přiměřené délky práce opomenula vkladovou povinnost společníků do společnosti mimo základní kapitál. Právě propojenost vkladů do základního kapitálu a jeho funkce mě vedla k tomu, abych se věnovala i problematice základního kapitálu společnosti s ručením omezeným a jeho ustupující ochranné funkce.
Cílem mé práce je právě charakteristika společnosti s ručením omezeným, vkladu do základního kapitálu společnosti. Právě proto, že jedním z hlavních důvodů, proč je společnost s ručením omezeným řazena teoretiky k společnostem kapitálovým, je meritem této práce vkladová povinnost jejích společníků a tvorba základního kapitálu, problematika vkladů do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Obě kapitoly mají na sebe navazovat a tvořit logický celek, který popisuje dnešní i budoucí úpravu vkladové povinnosti do společnosti s ručením omezeným.
Předkládaná práce nemá být pouhým výčtem pozitiv zákona o obchodních korporacích, nicméně většinu navrhovaných změn vnímám pozitivně a zákon hodnotím velmi kladně. Ačkoli jedním z hlavních charakteristických rysů kapitálových společností je povinnost společníků vložit do společnosti vklady a vytvořit její základní kapitál, zákon o obchodních korporacích společnost s ručením omezeným přímo zařazuje mezi kapitálové společnosti. Proto tvrdím, že snížení vkladové povinnosti do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným na minimum a ústup garanční funkce základního kapitálu, jak je vidět, společnosti s ručením omezeným nijak neuškodil, její povahu nijak dramaticky nezměnil a zároveň tak má větší šanci uspět v soutěži právních řádů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theme of this thesis, I chose to follow in my dissertation, in which I dealth with general rights and duties of members of limited liability company. One of the main duties of members in this type of company is to provide the contribution to the registered capital of the company. During the studying this issue my attention has been caught by a relatively visible and discussed change of the minimal contribution to the registered capital, which is included in a new Commercial Code. This change relates to discussions about the capital of limited liability company and a diversion from its guarantee function.
New Commercial Code preserves and let me say than even more supports the nature of a limited liability company, how it is considered by legislators, as a form of the company which has the minimum of regulations and is formed when the undertaking due to trade Act is not sufficient. It´s cheap and simple foundation should help the company to succeed in the competitions of law regulations. Although otherwise the Czech legislators tries to deliberate the prudent implementation of European law, the reduction of the contribution obligation and a diversion from the protective function of the registered capital of limited liability company is in line with modern tendencies in other European jurisdictions.
This thesis consists of two interconnected chapters. In the first chapter I try to describe the nature of the limited liability company. The characterization by the differences of this type of company from the other types helps me with this task. In the second chapter I focus on main aspects of the issue of contribution and contribution obligation to the registered capital of limited liability company, both before its creation and during its existence. Absolutely deliberately and due to a reasonable length of this thesis I failed the contribution obligation outside the registered capital. Because of interconnectedness of the issue of contribution and issue of registered capital and its function I also deal with the issue of the registered capital and its function in the limited liability company.
The aim of this thesis is to characterize the limited liability company, the contribution to the company and its suitability or unsuitability for a particular type of business. One of the main reason, why the limited liability company is classified as a capital company is just the contribution obligation of its members and the formation of registered capital. That is also why the issue of the contribution to registered capital is a merit of this work. Both chapters builds on each other and forms a logical whole, which describes the current and also future construction of the contribution obligation to the limited liability company.
This work does not simply list the positives of the new Commercial Code, but most of proposed changes I perceive positively and rate as a step in a right way.
Although one of the main characteristic of limited liability company is the contribution, contribution obligation and the creation of its registered capital, new Commercial Code directly classifies this type of company as a capital. Reduction of the contribution obligation to registered capital to the minimum and the diversion from its guarantee function does not hurt or dramatically change the nature of this company and even more give it a great chance to succeed in the competition of law regulations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK