Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení aktivit ke komplexnímu nácviku řečových dovedností v učebnicích češtiny jako cizího jazyka na úrovni B1 podle SERR
Název práce v češtině: Postavení aktivit ke komplexnímu nácviku řečových dovedností v učebnicích češtiny jako cizího jazyka na úrovni B1 podle SERR
Název v anglickém jazyce: Activities to a comprehensive training of language skills in textbooks of Czech as a foreign language at level B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages
Klíčová slova: lingvodidaktika, řečové dovednosti, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, úroveň B1
Klíčová slova anglicky: lingvodidactic, language skills, level B1, Common European Framework of Reference for Languages
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2012
Datum zadání: 14.08.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.08.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokyny k vypracování:

1. Jazykové dovednosti v češtině jako cizím jazyku na úrovni B1 podle SERR

2. Vybrané vyučovací materiály češtiny pro cizince na úrovni B1 podle SERR

3. Současné pojetí nácviku řečových dovedností na úrovni B1 podle SERR

4. Prezentace nespisovných variet českého jazyka

5. Srovnání zjištěných poznatků

6. Závěr
Seznam odborné literatury
Doporučená literatura:
Čechová, M. a kol., Čeština – řeč a jazyk, Praha 2000.
Čechová, M., Styblík, V., Čeština a její vyučování, Praha 1998.
Hendrich, J. a kol., Didaktika cizích jazyků, Praha 1988.
Hrdlička M., Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka, Praha 2009.
Richards J. C., Rodgers T. S., Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge 2001.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme, Olomouc 2002.
Šára, M. a kol.: Prahová úroveň - Čeština jako jazyk cizí, Strasbourgh 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK