Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Měření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen a Langmuirovy sondy
Název práce v češtině: Měření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen a Langmuirovy sondy
Název v anglickém jazyce: Measurement of the plasma potential by means of the ball-pen and Langmuir probe
Klíčová slova: ball-pen sonda, Langmuirova sonda, potenciál plazmatu
Klíčová slova anglicky: ball-pen probe, Langmuir probe, plasma potential
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.08.2012
Datum zadání: 12.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Zásady pro vypracování
1. Rešerše literatury.
2. Seznámit se s konstrukcí a obsluhou aparatury s válcovým magnetronem včetně elektroniky pro sondová měření a softwarové podpory.
3. Spolupráce na úpravě softwaru pro sběr a zpracování dat.
4. Provedení experimentů a vyhodnocení experimentálních dat.
5. Vypracování písemné zprávy.
Seznam odborné literatury
1. F.F. Chen, Základy fyziky plazmatu.
2. J.D. Swift, M.J.R. Schwar, Electrical Probes for Plasma Diagnostics, Iliffe books, London, (1970).
3. P.M. Chung, L. Talbot, K.J. Touryan, Electrical Probes in Stationary and Flowing Plasmas, Theory and Application, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, (1975).
4. S. Pfau, M. Tichý, Langmuir probe diagnostics of low-temperature plasmas, in Low Temperature Plasma Physics, R. Hippler et al. Eds., Wiley-VCH, Berlin etc., 2001, ISBN 3-527-28887-2, pp. 131-172.
Speciální literatura, zejména časopisecká, bude zadána po dohodě s vedoucím bakalářské práce.
Předběžná náplň práce
Potenciál plazmatu se obvykle určuje z naměřené charakteristiky Langmuirovy sondy. Přímé měření potenciálu plazmatu umožňuje emisní sonda, ta je ale náročná na konstrukci a má krátkou životnost. V zamagnetovaném plazmatu lze pro přímé měření potenciálu plazmatu využít nedávno vyvinutou světově unikátní tzv. ball-pen sondu. Jedná se v podstatě o kovový kolektor ukrytý v nevodivé keramické trubičce, jejíž osa je kolmá na siločáry magnetického pole. Plovoucí potenciál takto zkonstruované sondy je pak blízký potenciálu plazmatu.

Předmětem bakalářské práce by bylo porovnání měřeného potenciálu plazmatu ve stejnosměrném výboji v argonu v systému válcového magnetronu. Systém válcového magnetronu je v současné době funkční a umožňuje současnou montáž radiálně pohyblivé Langmuirovy a ball-pen sondy. Rovněž systém měření sondové charakteristiky je ve funkčním stavu. Předmětem práce by byla konstrukce ball-pen a Langmuirovy sondy, montáž sond na aparaturu, proměření radiální závislosti potenciálu plazmatu jednak pomocí klasické Langmuirovy sondy a pomocí ball-pen sondy a srovnání výsledků naměřených při několika hodnotách magnetického pole.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=166
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=166
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK