Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické CMP s pravostrannou hemiparézou
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po ischemické CMP s pravostrannou hemiparézou
Název v anglickém jazyce: Case Study of physioterapy treatment of a patient after ischemic stroke with right-sided hemiparesis
Klíčová slova: cévní mozková příhoda, ischemie, hemiparéza, spasticita, léčba, fyzioterapeutické metody
Klíčová slova anglicky: stroke, ischemia, hemiparesis, spasticity, treatment, physiotherapeutic methods
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Svatava Neuwirthová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2012
Datum zadání: 22.04.2012
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Oponenti: Mgr. Jana Chmelíková
 
 
 
Seznam odborné literatury
(1) ADAMČOVÁ, H., et al.: Neurologie 2003. 1. Praha: Triton, 2003. 383 s. ISBN 80-7254-413-4.
(2) AMBLER, Z., BEDNAŘÍK, J., RŮŽIČKA, E. A KOL. Klinická neurologie I.:Část obecná. 2. vyd. Praha: Triton, 2008. 976 s. ISBN 978-80-7387-157-4
(3) BECKMAN, J. A., M. A. CREAGER a P. LIBBY. Diabetes and Atherosclerosis. The Journal of the American Medical Association [online]. 2002, č. 19 [cit. 2012-04-21]. DOI: 10.1001. Dostupné z: http://jama.ama-assn.org/content/287/19/2570.full
(4) BILLER, J. a W. M. FEINBERG. Guidelines for Carotid Endarterectomy. Stroke [online]. 1998, č. 29 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://stroke.ahajournals.org/content/29/2/554.short
(5) Bousser MG: Stroke: Progress in stroke prevention. World Congress of Neurology London, Teaching session 16 th June 2001.
(6) BOBATHOVÁ, B.: Hemiplégia dospelých : vyšetrenie a liečba. 1. Bratislava: LIEČREH GÚTH, 1997. 175 s. ISBN 80-967383-4-8.
(7) CÍFKOVÁ, Renata a Jiří WIDÍMSKÝ. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze: Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor et Vasa. 2008, č. 50, s. 5-22. Dostupné z: http://www.kardio-cz.cz/resources/upload/data/364_3930.pdf
(8) ČERVENKOVÁ, Dana. Seznámení s Bobath konceptem. Sestra [online]. 2006, roč. 2006, č. 12 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://www.zdn.cz/clanek/sestra/seznameni-s-bobath-konceptem-281828
(9) ČIHÁK, R. Anatomie 3. 2. vyd. Praha: Grada, 2004. 692 s. ISBN - 80-247-1132-x.
(10) Česká Asociace Dětských Bobath Terapeutů: Občanské sdružení [online]. 2004 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://www.cadbt.cz/kontakt.htm
(11) DRAKE, R. L., VOGL, W., MITCHELL, A. W., GRAY, H. Gray's anatomy for students. 2nd ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone/Elsevier, 2010, 1103 s. ISBN 04-430-6952-2.
(12) DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., MRÁZKOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 664 s. ISBN 80-7169-681-1
(13) GRAY, H. Anatomy of the human body [online]. 20th ed. New York: Bartleby.com, 2000 [cit. 2012-04-21]. ISBN 15-873-4102-6. Dostupné z: http://www.bartleby.com/107/
(14) HALADOVÁ, E. Léčebná tělesná výchova: cvičení. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007, 134 s. ISBN 978-80-7013-460-3
(15) HOLUBÁŘOVÁ, J., PAVLŮ, D. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. část. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 113 s. ISBN 978-80-246-1294-2
(16) CHALMERS, J. a S. MACMAHON. Clinician's manual on blood pressure and stroke prevention. 3rd ed. London: Science Press, 1996. ISBN 978-185-8731-056.
(17) KALITA, Z. A KOL. Akutní cévní mozkové příhody: Diagnostika, patofyziologie, management. Praha: Maxdorf, 2006. 623 s. ISBN 80-8592-26-0
(18) KAŇOVSKÝ, P., BAREŠ, M., DUFEK, J. Spasticita: mechanismy, diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: MAXDORF, 2004, 423 s. ISBN 80-734-5042-9.
(19) KOLÁŘ, P. A KOL. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1
(20) Medifocus Guidebook on Stroke Rehabilitation [online]. 2012, 163 s. [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://www.strokerecovery-info.com/2009/landinge.php?gid=NR020&?a=a&assoc=Google&keyword=strokerehabilitation
(21) Náhlé cévní mozkové příhody: Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR. In: DRÁBKOVÁ, J., TICHÁČEK, M. Doporučené postupy pro praktické lékaře [online]. 2001 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: www.cls.cz/dokumenty2/os/r034.rtf
(22) NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J. Neurologie. Praha: Galén, 2002. 368 s. ISBN 80-7262-160-2.
(23) PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. 2. vyd. Brno: Cerm, 2003. 239 s. ISBN 80-7204-312-9
(24) PFEIFFER, J. Neurologie v rehabilitaci: Pro studium a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 325 s., ISBN 978-80-247-1135-5
(25) POPELKOVÁ, J. Otevřené foramen ovale a paradoxní embolizace. Remedia [online]. 2003, č. 2 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Kardiologie/Otevrene-foramen-ovale-a-paradoxni-embolizace-antiagregacni-lecba-antikoagulacni-lecba/8-18-dm.magarticle.aspx
(26) Prevention. National Stroke Association [online]. 2012 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://www.stroke.org/site/PageServer?pagename=prevent
(27) ŠECLOVÁ, S.: Rehabilitace po cévní mozkové příhodě: Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 199 s. ISBN 80-247-0592-3.
(28) VAŇÁSKOVÁ, E. Testování v rehabilitační praxi - cévní mozkové příhody. 1. vyd. Brno: NCO NZO 2004. 65 s. ISBN - 80-7013-398-8
(29) VEGA, J. Stroke Rehabilitation is a Critical Part Stroke Recovery. In: About.com: Stroke [online]. 2009-09-11 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://stroke.about.com/od/livingwithstroke/a/livingwithstrok.htm
(30) VEGA, J. Ischemic stroke. In: About.com: Stroke [online]. 2009-09-11 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://stroke.about.com/od/glossary/g/IschemicStroke.htm
(31) VOTAVA, J. Rehabilitace po cévní mozkové příhodě. Neurologie pro praxi. 2001, roč. 2, č. 4, str. 184-189
(32) WIDÍMSKÝ, J. Hypertenze starších osob. Hypertenze. 1999, roč. 1999, č. 2. Dostupné z: http://www.hypertension.cz/casopis/2_99/6.html
(33) WOLF, P. A. a G. P. CLAGETT. Preventing Ischemic Stroke in Patients With Prior Stroke and Transient Ischemic Attack. Stroke [online]. 1999, č. 30 [cit. 2012-04-21]. DOI: 10.1161/01. Dostupné z: http://stroke.ahajournals.org/content/30/9/1991.short
Předběžná náplň práce
Cíl práce: Získání a zpracování teoretických poznatků o etiologii, klinických příznacích, stádiích a možných variantách onemocnění a následných terapeutických přístupech u cévní mozkové příhody. Dále prokázání vlastních schopností v oblasti komunikace s pacientem, jeho vyšetření, vyvození vlastních závěrů s následným návrhem terapie a především její praktické provedení během terapeutické intervence.

Metoda: Obecná část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky o etiologii, klinických příznacích, stádiích a variantách cévních mozkových příhod a následných možnostech terapeutických přístupů u pacientů s touto diagnózou. Praktická část bakalářské práce potom obsahuje kazuistiku pacientky po ischemické cévní mozkové příhodě. Tato speciální část vychází z mé vlastní terapeutické práce s pacientkou z Rehabilitační kliniky Malvazinky, kde jsem absolvovala souvislou odbornou praxi v době od 23. 1. 2012 do 17. 2. 2012.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objective: The main aim of this study is to analyze the theoretical knowledge about etiology, clinical symptoms, stages of disease and the following therapeutic methods used during treatment given to patients who suffered a brain stroke. Secondary, prooveing and veryfing my own capabilities in terms of communication with the pacient and his examination, lastly conducting conclusions and creating concepts of therapy treatments which were practically and subsequently applied.

Method: The general part of my bachelor thesis contains theoretical knowledge about etiology, clinical symptoms, varieties and stages of ischemic brain strokes and the following options of therapeutic methods used on pacients with such diagnosis. The practical part of the thesis is based on my own study and care of a patient after ischemic brain stroke during my therapeutic observation and research in Rehabilitation Clinic of Malvazinky from 23. 1. 2012 to 17. 2. 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK