Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Auditorská činnost
Název práce v češtině: Auditorská činnost
Název v anglickém jazyce: Activities of certified auditors
Klíčová slova: auditor, odpovědnost, mezinárodní auditorské standardy
Klíčová slova anglicky: auditor, liability, International Standards on Auditing
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.03.2012
Datum zadání: 23.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2014
Datum a čas obhajoby: 16.09.2014 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 322
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2014
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměřuje na právní aspekty činnosti auditorů, zejména v kontextu odpovědnosti auditorů za protiprávní jednání. Úvodem je stručně shrnuta historie auditu ve světě i v České republice, je rozebrán smysl a cíle auditu a popsán třístranný vztah mezi auditorem, vedením účetní jednotky a jejími vlastníky. Následuje rozbor typického průběhu ověřovací zakázky s upozorněním na riziková místa při přijetí zakázky a při uzavírání smlouvy o provedení auditu.
Pozornost je věnována hladině významnosti používané při auditu a slovnímu spojení věrný a poctivý obraz hospodaření účetní jednotky. Jsou zde rozlišeny jednotlivé druhy výroku auditora a také zmíněny nejrůznější omyly, jichž se dopouštějí nejen uživatelé účetních výkazů z řad laické veřejnosti, ale i odborníci ve vedení účetních jednotek podléhajících povinnému auditu.
Ve třech kapitolách věnovaných odpovědnosti auditora je postupně pojednáno o odpovědnosti občanskoprávní, disciplinární a o trestněprávních aspektech výkonu auditorské činnosti. U občanskoprávní odpovědnosti auditora se práce zaměřuje na povinnost náhrady škody způsobené nejen auditované účetní jednotce, ale také externím subjektům. Krátce je zmíněna i povinnost náhrady škody způsobené odbornou informací či radou. Rovněž je rozlišena odpovědnost statutárního auditora od odpovědnosti jeho zaměstnanců.
Kapitola o disciplinární odpovědnosti auditorů se věnuje regulatorním subjektům činným v oblasti auditu a nejčastěji identifikovaným nedostatkům v práci auditorů. Poslední kapitola se potom zabývá nejen trestnými činy, kterých se může dopustit sám auditor, ale také rolí auditora při odhalování trestné činnosti a související komplikace vznikající ze zákonem uložené povinné mlčenlivosti.
Diplomová práce kriticky hodnotí slabá místa současné právní úpravu auditorské činnosti, představovanou především zákonem o auditorech, a dívá se i do budoucna, na připravovanou novelu tohoto zákona, která byla předložena vládou poslanecké sněmovně v květnu 2014.  
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis focuses on the legal aspects of activities of certified auditors, particularly in the context of auditors' liability. First, it briefly summarizes the history of auditing throughout the world and in the Czech Republic. It analyses the meaning and objectives of the statutory audit and explains the triangular relationship between the auditor, management of the entity and its owners. The description of a typical course of assurance engagement is accompanied by cautionary advice for intricate aspects of acceptance of an audit engagement and the preparation of engagement letter.
Attention is paid to materiality levels used during the statutory audit and to the expression that the financial statements give a true and fair view of the financial position of the entity. Different types of auditor's report are distinguished and a variety of errors frequently made not only by users of financial statements from the common public but also by experts participating in management of audited entities is mentioned as well.
The three chapters dealing with auditor's liability discuss the civil, disciplinary and criminal issues related to assurance activities. As regards auditors' civil liability the thesis focuses separately on the obligation to pay damages to the audited entity and to external subjects. The thesis also clearly differentiates between the liability of the statutory auditor and the liability of the auditor's employees.
The chapter on auditors' disciplinary liability concentrates on regulatory bodies active in the field of auditing and most often identified shortcomings in the work of auditors. The last chapter is concerned not only with the criminal acts that might be committed by auditors themselves, but also on the auditors' role in detecting crime and related setbacks arising from the legally imposed obligation of confidentiality.
The diploma thesis critically assesses the weaknesses of the current legal treatment of assurance engagements and other activities of certified auditors and looks towards the future, mainly commenting on the planned amendments, which were proposed by the government in May 2014.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK