Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie a současnost etického kodexu v pomáhajících profesích
Název práce v češtině: Historie a současnost etického kodexu v pomáhajících profesích
Název v anglickém jazyce: History and the present code of ethics in the helping professions
Klíčová slova: Etika, etický kodex, tlumočení, neslyšící/Neslyšící
Klíčová slova anglicky: Ethics, code of ethics, interpreting, deaf/ Deaf
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.03.2012
Datum zadání: 26.04.2013
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Regina Prouzová-Květoňová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku etických kodexů. Nastiňuje historické kořeny od nejstarších dob po současnost. Podává informace o zásadách, pravidlech, normách a cílech, které etické kodexy spojují. Ve druhé části se zaměřuje na Etický kodex tlumočníků znakového jazyka, který byl vytvořen Českou komorou tlumočníků znakového jazyka. Detailně rozebírá jednotlivé body tohoto kodexu a představuje základní specifika a zásady tlumočení. Hlavním cílem této práce je analyzovat dodržování jeho zásad a celkový stav tlumočnických služeb v České republice. A to za pomocí rozhovorů s tlumočníkem a neslyšícím, které reflektují dva protilehlé pohledy na tuto problematiku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is focused on issues of codes of ethics. It outlines the historical roots from ancient times to the present. It presents information on the principles, rules, standards and aims which combine ethical codes. The second part of this work is focused on the Code of ethics of sign language interpreters, which was created by Czech Chamber of Sign Language Interpreters. It analyse in detail each point of this Code of ethics and presents basic specifics and principles of interpreting. The main aim of this work is to analyse complience with the principles of the Code and analyze overall condition of interpreting services in the Czech Republic. These analyses is based on the interviews with the interpretor and the deaf, which represents two opposing views on this issue.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK