Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Individuální integrace žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy
Název práce v češtině: Individuální integrace žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Individual integration of pupils with specific learning difficulties in primary school
Klíčová slova: specifické poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, reedukace specifických poruch učení, vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, individuální integrace, individuální vzdělávací plán
Klíčová slova anglicky: specific learning disabilities, dyslexia, dysgraphia, dysortographia, reeducation of specific learning disabilities, education of pupils with learning disabilities, individual integration, individual education plan
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.03.2012
Datum zadání: 11.12.2012
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Mgr. Klára Ptáčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce na téma „Individuální integrace žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní“ školy pojednává o problematice vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, která je v dnešní době velmi aktuálním tématem. Práce je standardně rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část, vypracována z odborných pramenů, definuje specifické poruchy učení, popisuje jejich klasifikaci, projevy, reedukaci a možnosti a zásady vzdělávání žáků s těmito obtížemi. Praktická část se věnuje popisu příkladu dobré praxe – Základní školy Táborské, kde individuální integrace žáků se specifickými poruchami učení probíhá. Zabývá se kromě charakteristiky školy, školského poradenského pracoviště a průběhu integrace i několika konkrétními příklady individuální integrace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis addresses the up-to-date issue of “Individual integration of pupils with specific learning disabilities in primary school”. It is divided into theory and practical part. The theory part, worked out from specialized source, defines specific learning disabilities and describes its classification, symptoms, reeducation of specific learning disabilities in general . The practical part describes an example of good practice – Táborská Elementary School, where individual integration of pupils along with specific learning disabilities takes place. It deals, in addition to the characteristics of schools, school counseling department and course integration and several specific examples of the integration.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK