Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti péče o děti předškolního věku s narušenou komunikační schopností na Trutnovsku
Název práce v češtině: Možnosti péče o děti předškolního věku s narušenou komunikační schopností na Trutnovsku
Název v anglickém jazyce: Possibilities of care for preschool children with Disturbed Communication Ability in the Trutnov region
Klíčová slova: Předškolní věk, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, Trutnovsko, mateřská škola.
Klíčová slova anglicky: Preschool children, Disturbed Communication Ability, logopedic intervention, Trutnov region, nursery school.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.03.2012
Datum zadání: 20.06.2016
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou poskytování logopedické intervence dětem předškolního věku s narušenou komunikační schopností. Výsledkem práce je vyhodnocení současného stavu poskytování individuální logopedické intervence v mateřských školách.
Teoretické zakotvení tématu je v úvodních kapitolách, kde jsou shrnuty poznatky o dítěti v předškolním věku, o narušené komunikační schopnosti a vybraných typech narušené komunikační schopnosti vyskytující se v daném období. Dále jsou popsány metody a organizace logopedické intervence, včetně logopedické intervence v Trutnovském regionu. V praktické části je vyhodnocen samotný výzkum – dotazník.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis is focused on current situation in the field of providing logopedic intervention to preschool children with disturbed communication ability. This work presents assessment of present situation in providing individual logopedic intervention in nursery schools.
Theoretical information concerning this topic is presented in introductory chapters, where the knowledge about preschool children and disturbed communication ability is summarized. Selected types of disturbed communication ability typical for preschool age are also presented here. Next part of this work describes methods and organisation of logopedic intervention including logopedic intervention in Trutnov region. Research in form of questionnaire is presented and evaluated in practical section of this work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK