Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj komunikace u dětí s kombinovaným postižením v předškolním zařízení
Název práce v češtině: Rozvoj komunikace u dětí s kombinovaným postižením v předškolním zařízení
Název v anglickém jazyce: Development of communication among children with combined disabilities in a preschool environment
Klíčová slova: Narušený vývoj řeči, předškolní věk, kombinované postižení, diagnostika narušené komunikační schopnosti, terapie narušené komunikační schopnosti.
Klíčová slova anglicky: Impaired speech development, preschool age, combined disabilities, diagnosis of communication disorders, treatment of communication disorders.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.03.2012
Datum zadání: 10.04.2013
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat problematiku narušené komunikační schopnosti v návaznosti na kombinované postižení u dětí vzdělávaných v mateřské škole.
Teoretickými východisky práce budou teorie týkající se ontogenetického vývoje řeči, narušeného vývoje řeči, předškolního věku, charakteristiky kombinovaného postižení a diagnostiky poruch a přehled terapií narušené komunikační schopnosti.
V praktické části dojde ke konfrontaci teorie a poznatků získaných v praxi. V práci budu vycházet z předvýzkumu, který bude postaven na empirické metodě rozhovoru s rodiči znevýhodněných dětí, analýzy odborné dokumentace a z pedagogické diagnostiky dětí samotných. Pro vlastní výzkum budou použity metody pozorování, vypracování kazuistiky, individuální a skupinová práce dle IVP, závěrečné pedagogické diagnostiky a komparativní metoda, při které bude porovnáván počáteční a konečný stav narušeného vývoje řeči u daného dítěte.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim is to analyze the issue of communication skills in relation to combined disability in children educated in kindergarten.
The theoretical approach will work on the theory of ontogenetic development of speech, impaired speech development, pre-school age, and disability characteristics of the combined fault diagnosis and therapy, an overview of communication disorders.
The practical part will focus on theory and knowledge gained in practice. The work will build on preliminary research, which will be built on an empirical method of an interview with the parents of disadvantaged children, analysis of technical documents and pedagogical diagnostics of the children themselves. For original research, methods of observation will be used, developing case studies as well as individual and group work according to the IEP, the final diagnostics of the education and comparative method, which is measured against the initial and final state of developmental speech in the child.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK