Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a přeměna názvosloví a sémantiky v české psychopedii
Název práce v češtině: Vývoj a přeměna názvosloví a sémantiky v české psychopedii
Název v anglickém jazyce: Development and transformation of terminology and semantics in the Czech psychopaedia
Klíčová slova: Psychopedie, sémantika, etymologie, výzkum
Klíčová slova anglicky: Psychopaedie, semantic, etymological, research
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2012
Datum zadání: 28.11.2013
Datum a čas obhajoby: 22.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá termíny obsaženými v názvoslovích české psychopedie, jejich významem, jak historickým (etymologickým), tak sémantickým (obsah, který pojmům dáváme). Skládá se z části teoretické a praktické. Teoretická část je věnována historii a etymologii termínů, používaných v české psychopedii. První kapitola Úvod do problematiky vymezuje pojmy mentální retardace, sémantika a názvosloví. Druhá kapitola Vývoj pojmů v české psychopedii, je věnována dějinám a odborníkům, autorům pojmosloví používaného v souvislosti s mentální retardací na našem území. Třetí kapitola Etymologie termínů používaných v české psychopedii uvádí etymologický rozbor. Praktická část, tedy výzkum formou dotazníku má za úkol zmapovat změny ve vnímání jednotlivých pojmů mezi generacemi a jejich zařazení do vrstev slovní zásoby. Zmapování posunu významu termínů a změn názvosloví je výhradním cílem této práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This study investigated terms contained in nomenclature of czech psychopaedia, especially their historical (etymological) and semantic (stands for those terms) purport. The study consists of theoretical and practical part.
Theoretical part is dedicate to history and etymology of terms, that are used in czech psychopaedia. First chapter – Introduction to the topic – defines the term of mental retardation and the term of semantics. Second chapter – History of czech psychopaedia terms – is dedicate to history and experts, authors of terminology that is used in connection with mental retardation across czech lands. Third chapter – Etymology of terms used in czech psychopaedia – is introducing us into the etymological analysis.
Practial part – research in form of questionnaire, aims to map changes in understanding of these terms by generations and its inclusion into different layers of vacabulary. The exclusive purpose of this study is to map progression of the the meaning of the term and changes in nomenclature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK