Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivační faktory osobních asistentů Klubu Hornomlýnských
Název práce v češtině: Motivační faktory osobních asistentů Klubu Hornomlýnských
Název v anglickém jazyce: Motivation´s factors of personal assistants in the Hornomlýnská club
Klíčová slova: motivace, motiv, potřeba, hodnota, ideál, teorie pracovní motivace, osobní asistence, sociální služby
Klíčová slova anglicky: Motivation, motive, stimulus, value, ideal, theories of motivation, personal assistant, social services
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2012
Datum zadání: 06.04.2013
Datum a čas obhajoby: 20.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá motivací osobních asistentů pracujících pro klub „Hornomlýnská“. Teoretická část zahrnuje různé teoretické poznatky týkající se motivace, jako je její definice, rozdělení či její zdroje. Dále zde nalezneme několik jednotlivých teorií pracovní motivace (Maslowova teorie hierarchie potřeb, Herzbergova dvoufaktorová teorie pracovní motivace, McGregorova teorie X a Y, Skinnerova teorie pozitivního posílení aj.). V praktické části bakalářské práce je krátká charakteristika klubu „Hornomlýnská“, kde byl výzkum prováděn, a souhrn poznatků z výsledků dotazníkového šetření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor work is concerned with the motivation of the personal assistant in Hornomlýnská club. The theoretical part research includes various theoretical parts of knowledge concerning with the motivation, such as its definition, partition or its sources. We can find here several particular theories of the work motivation - Maslowov´s theory of the hierarchy of needs, Herzberger´s two-factor theory of the work motivation, McGregor´s theory of X and Y or Skinner´s theory of the positive reinforcement etc. The practical part of this work describes the “Hornomlýnská” club, where the research was done and summary of findings from the survey results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK