Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělanostní reprodukce a kulturní kapitál. Kvalitativní studie
Název práce v češtině: Vzdělanostní reprodukce a kulturní kapitál. Kvalitativní studie
Název v anglickém jazyce: Educational reproduction and cultural capital . A qualitative study
Klíčová slova: vzdělávání, vzdělanostní nerovnosti, školní etnografie, ohniskové skupiny, kulturní zdroje, sociální kategorizace, školní ne-/úspěch, Česká republika
Klíčová slova anglicky: education, educational inequalities, school ethnography, focus group, cultural resources, social categorisation, school success/failure, Czech republic
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.03.2012
Datum zadání: 22.05.2013
Datum a čas obhajoby: 12.09.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Oponenti: prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.
  Mgr. Miloslav Kučera
 
 
Předběžná náplň práce
Disertační práce se zabývá výběrem středního vzdělání v rodinách, vlivem rodiny a školy na volbu žáků a žákyň narozených v 1. polovině 90. let. Zvláštní význam této fáze spočívá v tom, že střední školy v České republice jsou vysoce diferencované a volba proto patří ke klíčovým bodům školní kariéry. Typ studované střední školy podstatně ovlivňuje vzdělanostní aspirace a šance absolventů na přijetí do dalšího vzdělání, strukturuje pole příležitostí v životní dráze mladých lidí.
Analýza se opírá o data získaná ve dvou kvalitativních studiích: 1. focus groups s matkami dětí v 9. ročníku školní docházky: studentů a studentek (výběrových) víceletých gymnázií; žáků a žákyň ze základních škol (hlavní vzdělávací proud); 2. případové studie prováděné ve dvou pražských školách zaměřené na dvě třídy v osmém a devátém ročníku (2008-2010). Cílem obou studií bylo zmapovat subjektivní perspektivy zúčastněných aktérů – rodičů, žáků a pedagogů, ukázat různé zájmy, připisované významy, hodnoty ve výchově, vzdělávání, schopnosti rozlišování typů středních škol vzhledem k vyhlídkám nové generace v současné společnosti. Ústřední výzkumnou otázkou je, jaké mechanismy přispívají k diferenciaci vzdělávacích drah českých žáků mezi základní a střední školou a jakými způsoby v procesu výběru středního vzdělání jsou zapojeny instituce školy a rodiny. Zvláštní pozornost je věnována vzdělanostnímu zázemí a rodinným kulturním zdrojům, které žákům pomáhají plnit školní nároky a postupovat vzdělávacím systémem v kontextu aktuálně převládající vzestupné vzdělanostní mobility ve srovnání s rodičovskou generací, když teprve v posledních letech došlo k podstatnému rozšíření nabídky míst v terciárním vzdělávání.
Volba střední školy v liberálním prostředí upřednostňujícím svobodnou individuální volbu a ve značně diferencovaném sekundárním stupni umožňuje aktivním rodičům směřovat vzdělávací dráhy svých dětí (reprodukční či vzestupně mobilní) prostřednictvím socializace zaměřené na podporu zájmu dítěte o vzdělání, vůle, aspirací a projektů budoucnosti. Neméně zásadní je znalost proměnlivého českého vzdělávacího systému a schopnost se v něm orientovat, kterou lze považovat za rodinný kulturní zdroj.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The dissertation work is concerned with the choice of secondary education in families, the influence of family and school on the choice of pupils born in the 1st half of 90s. A special importance of this phase is in that high schools in the Czech Republic are highly differentiated so the choice belongs to the crucial points of the school carrier. The type of the studied high school significantly influences learning aspirations and chances of the graduates to be accepted to further education, structures the field of possibilities in the life way of young people.
The analysis is based on data obtained from two qualitative studies: 1. Focus groups with mothers of children in the ninth year of the compulsory education: students of (selective) multi-year grammar schools; pupils from basic schools (the main education stream); 2. Case studies carried out in two Prague schools focused on two classes in the eight and ninth year (2008-2010). The aim of both the studies was to map subjective perspectives of the participating actors – parents, pupils and teachers, to show different interests, attributed meanings, values in upbringing, education, abilities to distinguish types of high schools due to prospects of the new generation in the contemporary society. The central research question is what mechanisms contribute to differentiation of education ways of Czech pupils between primary and secondary school and which ways the institutions of school and family are involved in the process of choosing the secondary education. Special attention is paid to educational background and family cultural resources, which help pupils to fulfil school demands and progress in the education system in the context of actual prevailing increasing learning mobility in compare to the parental generation when only in the last few years the offer of places in the tertiary education has been significantly widen.
The choice of high school in liberal environment that prefers free individual choice and in the greatly differentiated secondary level allows the active parents to aim the learning ways of their children (reproductive or in ascending order movable) through socialization focused on supporting child’s interest in education, will, aspiration and projects of future. No less principal is the knowledge of the changing Czech education system and abilities to orient in it, which can be considered to be family cultural resource.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK