Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana zdraví žáků na vybraném pracovišti odborného výcviku pro obor chovatel cizokrajných zvířat
Název práce v češtině: Ochrana zdraví žáků na vybraném pracovišti odborného výcviku pro obor chovatel cizokrajných zvířat
Název v anglickém jazyce: Health Protection of Students at the Proffesional Training Place of Work
Klíčová slova: Ochrana zdraví, bezpečnost práce, hygiena, ochranné prostředky, chovatel zvířat
Klíčová slova anglicky: Health protektion, safety at work, injury, protektive means, animal keeper
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2012
Datum zadání: 07.01.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je zaměřena na profesní přípravu žáků v oboru chovatel cizokrajných zvířat a na průběh a organizaci odborného výcviku. Praktická část bakalářské práce je orientována na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci v odborném výcviku v tomto oboru. Zabývá se na příkladu některých pracovišť zoologické zahrady riziky, se kterými se žáci mohou setkat a úrazy ke kterým v minulosti došlo. V diskuzi jsou uvedena doporučení k možnému předcházení úrazů a klade důraz na důležitost podrobného a průběžného školení bezpečnosti práce tak, aby si žáci ná-vyky bezpečnosti práce zautomatizovali a stala se nedílnou součástí jejich profesního růstu a pro-fesního působení v budoucnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on training students of the branch Exotic Animals Keeper regarding the course and organization of the professional training. The practical part is focused on safety and health protection at work in vocational training in this field. It is concerned with examples of risks at some workplaces in the zoo that the students can meet and cope with and examples of accidents and injuries that really occurred in the past. In the discussion there are recommenda-tions how to avoid possible injuries, with put the accent on importance of detailed and ongoing safety training so that students accept the safety rules automatically and these became an integral part of their professional growing and activities in the future.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK