Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ergoterapie kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě v domácím prostředí Manuál „Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí“
Název práce v češtině: Ergoterapie kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě v domácím prostředí
Manuál „Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí“
Název v anglickém jazyce: Occupational therapy of cognitive function in home environment for people who have had a stroke
Handbook „Cognitive training in home environment“
Klíčová slova: cévní mozková příhoda, kognitivní funkce, Addenbrookský kognitivní test, Mini mental state test, ergoterapie v domácím prostředí
Klíčová slova anglicky: stroke, cognitive function, Addenbrooke cognitive examination, Mini mental state examination, occupational therpay in home environment
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.03.2012
Datum zadání: 16.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.03.2012
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 08:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Mgr. Pavlína Oborná
 
 
 
Seznam odborné literatury
MONOGRAFIE

1. FEIGIN, Valery L. Cévní mozková příhoda. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-428-7.

2. FIALA, Petr. Poranění mozku - a co dál?. In: Život po poranění mozku. Praha: Cerebrum, 2009, s. 12. ISBN 978-80-904357-0-4.

3. JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-662-5

4. KALITA, Zbyněk. Akutní cévní mozkové příhody. 1. vyd. Praha: Mladá fronta a.s., 2010. ISBN 978-80-204-2093-0.

5. KOLEKTIV AUTORŮ. Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3023-3.

6. KLUCKÁ, Jana a Pavla VOLFOVÁ. Kognitivní trénink v praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2608-3.

7. KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011.ISBN 978-80-247-2699-1

8. MALÁ, Hana. Nové trendy v neurorehabilitaci. In: Život po poranění mozku. Praha: Cerebrum, 2009, s. 11. ISBN 978-80-904357-0-4.

9. MALIA, Kit a Anne BRANNAGAN. Jak provádět trénink kognitivních funkcí. Praha: Cerebrum, 2010. ISBN 978-80-904357-3-5.

10. ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana a Danuše STEINOVÁ. Trénování paměti. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2009. ISBN 978-80-87142-08-0.
11. Doporučení k organizaci systému zdravotně-sociální péče o pacienty po získaném poškození mozku. Praha: Cerebrum, 2011. ISBN 978-80-904357-5-9.

12. Poranění mozku: A co dál?,. Praha: Cerebrum, 2009. ISBN 978-80-904357-2-8.

PŘEDNÁŠKY

13. KOHOUTOVÁ, Monika. KLINIKA REHABILITAČN’HO LÉKAŘSTVÍ, 1.LF UK. Profesiografie. Modelové činnosti. [prezentace]. 2008 [cit. 25.3.2012]

14. KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ, 1.LF UK. Vyšetření a terapie kognitivních poruch z hlediska ergoterapie [prezentace]. 2009 [cit. 1.3.2012].

15. PREISS, Marek a Radka ČERMÁKOVÁ. Kognitivní trénink v domácích podmínkách on-line: program Cognifit [prezentace]. 2010 [cit. 25.2.2012]. Dostupné z: http://www.cerebrum2007.cz/system-unused-articles/workshop-23-9-2010-rehabilitace-kognitivnich-funkci.html

16. SVĚCENÁ, Kateřina. Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí [prezentace]. 2010 [cit. 26.2.2012]. Dostupné z:http://www.cerebrum2007.cz/system-unused-articles/workshop-23-9-2010-rehabilitace-kognitivnich-funkci.html

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY

17. BOMAN, I.L., M. LINDSTEDT, H. HEMMINGSSON a A. BARTFAI. Cognitive training in home environment. Brain Injury. 2004, č. 10. Dostupné z: http://www.atomicexplosion.com/sources/Boman%202004%20-%20Cognitive%20training%20in%20home%20environment.pdf

18. CHLUPÁČ, Martin. Dvojjazyčnost prodlužuje život. Trénink mozku pomocí počítače [online]. 2010 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.brainjogging.cz/in-the-news/dvojjazycnostprodluzujezivot
19. JOHN, Radek. Mnemotechnické pomůcky - triky k zapamatování čehokoli. Vitalia.cz - Váš průvodce zdravým životem [online]. 2011 [cit. 2012-05-16]. Dostupné z: http://www.vitalia.cz/clanky/mnemotechnicke-pomucky/

20. KOHOUTEK, Rudolf. Dotazník jako průzkumná metoda. Psychologie v teorii a praxi [online]. 2010 [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/1002/dotaznik-jako-pruzkumna-metoda

21. Co je cévní mozková příhoda. Centrum neurologické péče s.r.o. [online]. 2003 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z:http://www.neurol.cz/info/cmppaccz.htm

22. Co je to cévní mozková příhoda. Cévní mozková příhoda [online]. [cit. 2012-02-25]. Dostupné z:http://www.mozkovaprihoda.cz/jnp/cz/cmp/co_je_cevni_mozkova_prihoda.html

23. Co jsou to kognitivní funkce. Trénink mozku pomocí počítače [online]. [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: http://www.brainjogging.cz/kognitivni-funkce

24. Jak samostatně trénovat mozek po cévní mozkové příhodě (mozkové mrtvici)?. ERGOAKTIV. Rehabilitace a ergoterapie pro osoby po CMP [online]. 10.5.2011 [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: http://www.ergoaktiv.cz/jak-na-cmp/2011/5/10/jak-samostatn-trenovat-mozek-po-cevni-mozkove-pihod-mozkove.html

25. Kognitivní funkce. Poranění mozku [online]. 2010 [cit. 2012-02-20]. Dostupné z:http://www.poranenimozku.cz/nasledky-a-rehabilitace/kognitivni-funkce/

26. Příručka pro osoby po cévní mozkové příhodě. ERGOAKTIV. Rehabilitace a ergoterapie pro osoby po CMP [online]. 14. 2. 2012 [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: http://www.ergoaktiv.cz/jak-na-cmp/2012/2/14/piruka-pro-osoby-po-cevni-mozkove-pihod.html

27. NTTP 2012. Trénování paměti [online]. 2012 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.trenovanipameti.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=125&lang=cz
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je vytvořit manuál pro trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí a zjistit, zda díky tomuto manuálu dojde ke zlepšení kognitivních funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě.
V teoretické části uvádím informace o cévní mozkové příhodě, především pak o jejím dopadu na kognitivní funkce. Dále se v této části práce věnuji možnostem ergoterapie u osob s poruchami kognitivních funkcí. Zmiňuji zde také výzkumy, které se již této problematice věnovaly.
V praktické části uvádím výsledky výzkumu, ve kterém zkoumám efektivitu ergoterapie kognitivních funkcí v domácím prostředí pomocí vytvořeného manuálu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Head purpose of this Bachelor’s dissertation it is to create manual for training cognitive function in home environment and obtain if come to repair cognitive function of people who have had a stroke due to this manual.
In theoretical part I am indicating information about stroke especially its impact on cognitive function. In this part I am attending to possibilities occupational therapy in humans with disorder cognitive function. There is research attending to these problems before too.
In practical part I am showing results of research where I’m explorating effectivity of occupational therapy of cognitive function in home environment via manual that is part of this Bachelor’s dissertation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK