Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace českých, ruských a anglických přirovnání
Název práce v češtině: Komparace českých, ruských a anglických přirovnání
Název v anglickém jazyce: Comparison of Czech, Russian and English simile
Klíčová slova: frazeologie, jazyková kultura, přirovnání, ekvivalence
Klíčová slova anglicky: phraseology, language culture, simile, equivalence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.03.2012
Datum zadání: 20.06.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Hana Žofková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce byla rozdělena do dvou hlavních částí a byla zpracována
na základě použití české, slovenské, ruské a anglické odborné literatury a také
za použití českých a ruských i anglických internetových zdrojů. V praktické části bakalářské práce byla provedena analýza přirovnání, k níž bylo využito odborného frazeologických a slovníku. Výsledná data, vypovídající o významové podobnosti
a ekvivalenci daných přirovnání byla pro větší přehlednost rozdělena do tabulek.
Seznam odborné literatury
ČERMÁK, F. Idiomatika a frazeologie češtiny. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1982. 239s.
ČERMÁK, F., HRONEK, J. a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání. 1. vyd. Praha: Academia,1983. 496s.
PEPRNÍK, J. Anglická lexikologie. Olomouc: Filosofická fakulta UPOL, 1992. 192s.
КУНИН, В., А. Курс фразеологии современного английского языка. 2-е изд. Моска: "Высшая школа", Дубна: Издательский центр "Феникс", 1996. 381s. ISBN 5-06-002394-X, 5-87905-042-4
MLACEK, J. Slovenská frazeológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1977. 1.vyd., 120 s.
МОЛОТКОВ А.И. Основы фразеологии русского языка. Ленинград: Наука, 1977. 1.vyd., s. 258.
ТЕЛИЯ В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвкультурологический аспекты. Москва: Школа "Языки русской культуры", 1996. 1. vyd., s. 288. ISBN 5-88766-047-3.
BERRY,J., W., POORTINGA, Y., P., SEGALL, M., H., DASEN, P., R.: Cross-Cultural Psychology: Research and Applications. Cambridge: CUP. 2002.
KVETKO, P. An Outline of English Phraseology. 3.vyd. Trnava: Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-111-1
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se věnuje přirovnáním v českém, ruském a anglickém jazyce. Teoretická část bakalářské práce pojednává o vlivu kultury na jazyk a dále shrnuje základní poznatky o frazeologii a pojmech frazeologismus, idiom a přirovnání. Praktická část bakalářské práce analyzuje konkrétní frazeologické jednotky v českém, ruském a anglickém jazyce, rozděluje je do kategorií z hlediska jejich významu a dle míry jejich vzájemné ekvivalence. V přehledných tabulkách předkládá význam českých, ruských a anglických přirovnání, včetně příkladu užití daného frazeologismu v ruské literatuře. V tabulkách je též symboly vyznačena plná či částečná míra ekvivalence uvedených frazeologismů či frazeologismy bez ekvivalence. Cílem této bakalářské práce je potvrdit či vyvrátit předem stanovenou hypotézu, týkající se míry vlivu příbuznosti daných jazyků na ekvivalenci zkoumaných frazeologizmů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis is dedicated to similes in Czech, Russian and English languages. The theoretical part of the thesis deals with the influence of culture on language and summarizes the basic knowledge of the phraseology and terminology associated with it (phraseological unit, idiom and simile). The practical part of the thesis analyses the specific similes in Czech, Russian and English languages, dividing them into categories on the basis of their meaning and according to the degree of their mutual equivalence. It presents the meaning of Czech, Russian and English simile, including examples of the use of phraseological units in Russian literature, organised into several tables. The tables also include symbols, which stand for full or partial degree of equivalence as well as for unequal similes. The aim of this work is to confirm or disprove a hypothesis set in advance regarding the degree of influence of closely related languages on the equivalence of idioms.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK