Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Záchrana a dopomoc ve vybraných prvcích sportovní gymnastiky na základní škole
Název práce v češtině: Záchrana a dopomoc ve vybraných prvcích sportovní gymnastiky na základní škole
Název v anglickém jazyce: Rescue and Help in Selected Elements of Aesthetic Gymnastics at Primary Schools
Klíčová slova: Dopomoc, záchrana, pozorování, dotazník
Klíčová slova anglicky: Help, rescue, observation, questionnaire
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Hájková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2013
Datum zadání: 28.04.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
prosinec 2012 - zpracování teoretické části práce
leden - únor 2013 - výzkum
březen - praktická část práce, odevzdání
Seznam odborné literatury
LIBRA, Josef. Teorie a metodika sportovní gymnastiky I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971,
KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Nářaďová gymnastika. Praha: Q-art-s, 2008
Česká asociace sport pro všechny. Všeobecná gymnastika. Praha: VIVAS PREPRESS, 2000, ISBN 80-902509-7-1
HÁJKOVÁ, Jana. Kapitoly z gymnastiky na 1.stupni základní školy pro denní a distanční studium. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, ISBN 978-80-7290-343-6
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci se budu zabývat dopomocí a záchranou v některých prvcích gymnastiky na ZŠ. V teoretické části budu popisovat jednotlivé cviky. V praktické části se budu pomocí pozorování a analýzy dotazníků žáků i učitelů zaobírat úrovní podávané dopomoci a záchrany. Ráda bych zjistila faktory, které tyto skutečnosti ovlivňují a jejich případné důsledky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I will deal with help and rescue in some elements of gymnastics at primary school in my bachelor thesis. In the theoretical part I will describe the specific exercises. I will also examine the level of help and rescue in accordance with the observation and analysis of questionnaires of pupils and teachers in the practical part. I would like to find the factors that influence those facts and their possible consequences.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK