Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Periodické tůně a jejich biota.
Název práce v češtině: Periodické tůně a jejich biota.
Název v anglickém jazyce: Periodic Water Bodies and Their Biota.
Klíčová slova: periodické tůně, bezobratlí živočichové, fytotelma, dendrotelma, Aedes, Anopheles, komárovití, pakomárcovití, pakomárovití, dvoukřídlí, láčky, bambus, bromeliovité, malárie
Klíčová slova anglicky: periodic water-bodies, invertebrates, phytotelma, dendrotelma, mosquito, culicids, Aedes, Anopheles, chironomids, ceratopogonids, Diptera, pitcher-plants, bamboo, bromeliads, malaria
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2012
Datum zadání: 30.04.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Jana Škodová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na popis a biotu drobných periodických tůní – telm, které vznikají po vydatných jarních deštích, záplavách, tání sněhu či vlivem zvýšení hladiny spodní vody. Tvoří se na zelených, nezelených a spadlých částech rostlin (v tom případě se nazývají fytotelmy), na stromech (dendrotelmy), v puklinách skal (litotelmy) či v různých prohlubních, k jejichž vytvoření přispěl člověk – ve sklenicích, pneumatikách, vázách na hřbitovech apod.
Práce podrobněji pojednává zejména o dendrotelmách a fytotelmách, se kterými je možné se setkávat nejčastěji, a to především v tropických oblastech. Popsán je jejich vznik i živočichové, kteří v těchto drobných biotopech žijí. Byl také zpracován taxonomický přehled hlavní zaznamenané fauny pro lepší orientaci čtenáře.
Nejčastějšími taxony, které se v periodických tůních objevují, jsou zástupci čeledí komárovitých (Culicidae), pakomárovitých (Chironomidae) a pakomárcovitých (Ceratopogonidae). Často se zde také vyskytují larvy dalšího dvoukřídlého hmyzu či larvy brouků z čeledi mokřadníkovitých (Helodidae).
Živočichové, kteří v tůních žijí, jsou přizpůsobeni periodicitě a vysychání tůní různými zvýhodněními. Jejich přehled je v práci také zařazen. Zmíněny jsou i negativní aspekty telm, jelikož tyto biotopy umožňují líhnutí některých druhů komárů (např. Aedes aegypti), kteří přenášejí nebezpečné nemoci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on a description of small periodic water bodies and their biota. These telms are formed as a result of heavy spring rains, floods, melting snow or the ground water level rising. They are formed on green parts, non-green parts or fallen parts of a plant (in that case they are called phytotelmes), in water-filled tree-holes (dendrotelmes), in fissures of rocks (lithotelms) or in various cavities, artificially created by human – in empty jars, water-filled tires, flower-holding vases in cemeteries etc.
The thesis deals mainly with dendrotelmes and phytotelmes which are the most frequent, especially in tropics. It provides the information about their formation and animals that lives in these small habitats. Also, a taxonomical review of the main reported fauna was added for better orientation of the reader.
The most common taxa which occur in temporary pools are families of mosquitoes (Culicidae), chironomids (Chironomidae) and ceratopogonids (Ceratopogonidae). There are also present other Dipteran larvae or larvae of scirtid beetles from the family Helodidae.
Some of the animals living in the pools used different evolution strategies to be well adapted to deal with periodicity and drying out of the water bodies. Their overview is also included in this thesis. Furthermore, negative aspects of temporary pools are mentioned, as these habitats allow some disease-carrying and disease-causing organisms, especially mosquitoes, to be hatched there.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK