Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školní práva a povinnosti dětí na II. stupni ZŠ v Dolní Poustevně
Název práce v češtině: Školní práva a povinnosti dětí na II. stupni ZŠ v Dolní Poustevně
Název v anglickém jazyce: School rights and duties of children at second grade school in Dolní Poustevna
Klíčová slova: Práva dětí – etapy vývoje, Úmluva, právo, škola, rodina, školní řád, zodpovědnost
Klíčová slova anglicky: Children's Rights - stages of development, convention, law, school, family, school rules, responsibility
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2012
Datum zadání: 19.07.2012
Datum a čas obhajoby: 13.01.2014 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:25.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Historie problematiky práv dětí

2. Historie dětských práv

3. Obsahová struktura úmluvy

4. Problémy naplňování práv dětí

5. Dotazník žákům II. stupně – školní práva a povinnosti
Seznam odborné literatury
1) BAUEROVÁ, J., BÁRTOVÁ, E. 1987. Proměny ženy v rodině, práci a veřejném životě. Vyd. 1. Praha: Svoboda. 306 s. ISBN neuvedeno.

2) BŮŽEK, A., MICHALÍK J. 2000. Informatorium (nejen) o právech dítěte. Olomouc: Univerzita Palackého. 170 s. ISBN 80-244-0054-5.

3) DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. a kol. 1995. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada. 245 s. ISBN 80-7169-192-5.

4) GAVORA, P. 2000. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. 207 s. ISBN 80-85931-79-6.

5) HANUŠOVÁ, J. 2008. Úmluva o právech dítěte – její význam, základní principy, problematické otázky. In: Rukověť pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže. České Budějovice: JU Zdravotně sociální fakulta. 28 – 38 s. ISBN 978-80-7394-064-5.

6) HRADEČNÁ, M. a kol. 1998. Vybrané problémy sociální pedagogiky. Praha: Karolinum. 89 s. ISBN 80-7184-015-7

7) JANOVSKÝ, J. 1986. Janusz Korczak: lékař, pedagog a spisovatel. Praha: SPN. ISBN neuvedeno.

8) KOPŘIVA, P. a kol. 2006. Respektovat a být respektován. 2. vyd. Kroměříž: Pavel Kopřiva – Spirála. 286 s. ISBN 80-901873-7-4.

9) Práva dítěte 2001 – 2010 v dokumentech OSN 2002. 2002. Praha: Česká sekce DCI.

10) PRŮCHA, J. a kol. 2003. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha: Portál. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.

11) ŘÍČAN, P. 2006. Cesta životem. 2. vyd. Praha: Portál. 390 s. ISBN 80-7367-124-7.

12) ŠPECIÁNOVÁ, Š. 2003. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: LINDE. 259 s. ISBN 80-86131-44-0.

13) ŠPECIÁNOVÁ, Š. 2007. Sociálně- právní ochrana dětí. Vyd. 1. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí. 36 s. ISBN 978-80-86991-27-6.

14) TOMEŠ, I. 2001. Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost. 2. přeprac. vyd. Praha: SOCIOKLUB. 262 s. ISBN 80-86484-00-9.

15) VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ H. a kol. 2007. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada. 402 s. ISBN 978-80-247-1734-0.

16) Česko. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném a účinném znění.

17) Česko. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

18) Česko. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Ústava České republiky.

19) Česko. Úmluva o právech dítěte. In sdělení č.104/1991 Sb., Federálního ministerstva zahraničních věcí České a Slovenské Federativní republiky.

20) Česko. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

21) Česko. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá lidskými právy a povinnostmi dětí. Dělí se do dvou doplňujících se částí. Teoretická část se věnuje historickému vývoji dětských práv a postavení dítěte v dnešní společnosti. Věnuje se i významu rodiny, školy, státních i nestátních institucí, výchově dětí k zodpovědnému užívání práv. V praktické části je ověřována orientace žáků ve svých právech a povinnostech, zakotvených ve školním řádu. Výzkum zjišťuje, zda se žáci ve svých právech a povinnostech orientují, zda je dovedou aplikovat v praxi. Cílem práce je ověřit aktuální povědomí žáků o dětských právech a povinnostech na II. stupni Základní a Mateřské školy v Dolní Poustevně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with human rights and responsibilities of children. They are divided into two complementary parts. The theoretical part deals with the historical development of children's rights and status of children in today's society. He is also the importance of family, school, state and private institutions to educate children about responsible use rights. The practical part is checked orientation of the students in their rights and duties enshrined in the school rules. Research finds that the students in their rights and duties focus that is able to apply in practice. The aim is to verify the current pupils' awareness of children's rights and duties of the II. level of primary and nursery schools in Lower Hermitage
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK