Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Porovnání česko-ruské slovní zásoba tématu "Volný čas"
Název práce v češtině: Porovnání česko-ruské slovní zásoba tématu "Volný čas"
Název v anglickém jazyce: Comparison of Czech-Russian Vocabulary Concerning the Leasure Time
Klíčová slova: slovní zásoba, přejímání slov, slang, volný čas, porovnání slovní zásoby
Klíčová slova anglicky: vocabulary, inspected of words, slang, leasure time, comparison of vocabulary
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2012
Datum zadání: 17.06.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 13:45
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Hana Žofková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část vychází z odborné literatury, která se specializuje na lexikologii jako vědu a volný čas společnosti. Pro určení, jak dnešní společnost tráví svůj volný čas, budou analyzovány výsledky výzkumů Sociologického výzkumu AV ČR. Na základě výsledků těchto výzkumů budou v praktické části práce vybírány lexikální jednotky volného času pro porovnání slovní zásoby z hlediska sémantického a etymologického.
Seznam odborné literatury
ČEJKA, M., Česká lexikologie a lexikografie, Brno : Masarykova univerzita, 1992. 53 s. ISBN 80-210-0393-6.
ČERNÝ, J., Úvod do studia jazyka, Olomouc : Rubico, 1998. 248 s. ISBN 80-85839-24-5.
FILIPEC, J., ČERMÁK, F., Česká lexikologie, Praha : Academia, 1985. 281 s. (brož.).
MAN, O. Základy lexikologie ruského jazyka - I. 2. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 212 s. ISBN 17-265-87.
NĚMEC, J., ET. AL., Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času, Brno : Paido, 2002. 117 s. ISBN 80-7315-012-3.
VLČEK, J., Porovnání slovní zásoby ruského jazyka se slovní zásobou českého jazyka, Praha : UK, 1986. 274 s.
КРЫСИН, Л., П., Современный русский язык, Москва : Академия, 2007. 240 s. ISBN 978-5-7695-3084-5.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá českou a ruskou slovní zásobou v porovnání. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části práce je popsaná lexikologie jako věda, její disciplíny, způsob vzniku nových lexikálních jednotek, způsob přejímání slov. Dále v teoretické části je rozebírán způsob trávení volného času. V praktické části práce je porovnávaná slovní zásoba mezi oběma jazyky. Zde je vybrána slovní zásoba lidských volnočasových aktivit. Dále pomocí odborné literatury jsou zjišťovány rozdíly při tvorbě pojmenování a jejích případná shoda. Vše je znázorněno buď pomocí tabulek, nebo jsou jednotlivá slova rozebírány zvlášť. Na těchto slovech je ukázána diferenciace mezi ruštinou a češtinou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with comparison of Czech and Russian word-stock. It consists of two parts. The theoretical part describes lexicology as science, its disciplines, way of forming new lexical units and way of taking over words. The theoretical part also deals with way of spending free time. The practical part compares word-stock in both languages, e.g. spending free time word-stock. With help of specialized publications, differences in naming are elicited, also their potential concordance. Everything is depicted by tables; individual words are also specially analyzed. Differentiation between Russian and Czech language is shown within these words.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK