Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Předčasné odchody adolescentů ze středoškolského studia
Název práce v češtině: Předčasné odchody adolescentů ze středoškolského studia
Název v anglickém jazyce: Dropping out of Secondary School in Adolescence
Klíčová slova: Adolescence, kariérové poradenství, předčasné odchody, vzdělávání, zaměstnanost, volba povolání
Klíčová slova anglicky: adolescence, career counseling, early leaving, education, employment, career choice,
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2012
Datum zadání: 13.03.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 10:15
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat aspekty předčasných odchodů adolescentů ze středoškolského studia. Prostřednictvím kvalitativních metod bude zkoumat, analyzovat, jaké důvody a okolnosti vedou u mladých lidí k tomu, že ukončí své středoškolské vzdělání předčasně. Jako stěžejní metoda sběru dat bude použita metoda semistrukturovaného rozhovoru s adolescenty, kteří ukončili své studium na některém z typů sekundárního vzdělávání ještě před jeho řádným absolvováním. Dalším cílem bakalářské práce pak bude v tomto kontextu reflexe možností poradenských služeb ve škole, jež mají významný potenciál pro prevenci předčasných ukončení studia.
Seznam odborné literatury
Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělání, Praha: Portál, 1998.
Illich, I. Odškodnění společnosti, Praha: Slon, 2001.
Macek, P.: Adolescence, Praha: Portál, 2003.
Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém, Praha: Slon, 1998.
Šafářová, M.: Vrstevníci a jejich vliv na rizikové chování v adolescenci. In Sociální opora u dětí a dospívajících III. Hradec Králové : Nucleus, 2003.
Vacek, J., Pacnerová, H., Menclová, M. Příčiny předčasných odchodů ze středního školního vzdělávání u žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, průzkum pro projekt PROPOS, Praha: Centrum adiktologie a IPPP, 2008.
Vendel, Š., Kariérní poradenství, Praha, Grada, 2008.
Úlovcová, H., Bubíková, M., Viceníková, T., Hyťha, P.: Předčasné odchody mladých lidí ze středního vzdělávání, Praha: NÚOV, 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK