Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání a vyjadřování neverbální formy vulgarity v kontextu genderu
Název práce v češtině: Vnímání a vyjadřování neverbální formy vulgarity v kontextu genderu
Název v anglickém jazyce: Perception and expression of non-verbal vulgarity in context of gender
Klíčová slova: neverbální vulgarita, neverbální komunikace, gesto, výraz, gender
Klíčová slova anglicky: non-verbal vulgarity, non-verbal communication, gesture, expression, gender
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.03.2012
Datum zadání: 12.03.2012
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 14:30
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Hana Novotná
 
 
 
Zásady pro vypracování
Fenomén vulgarity je téma velmi diskutované a zajímavé, avšak poměrně málo vědecky prozkoumané. V této práci bych se chtěla věnovat mapování neverbálních forem vulgarity mezi dospívajícími v České republice. Cílem je posoudit odlišnosti ve vnímání a vyjadřování vulgarity neverbálně mezi chlapci a dívkami a porovnat je z hlediska četnosti, formy a významu. K tomu budu užívat především dotazník s polo uzavřenými otázkami, kde souběžně respondentům bude prezentován obrazový materiál. Vzorek respondentů je složen z pubescentů ve věku 13- 15 let a adolescentů ve věku 16 - 17 let, kteří byli ochotni spolupracovat
Seznam odborné literatury
PEASE, Allan, PEASE, Barbara. Řeč těla. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-921-7

TEGZE, Oldřich. Neverbální komunikace. Computer press, 2003. ISBN 80-251-0183-5

JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2284-9

BERNSTEIN Susan David, BROWING Elsie, Victorian Vulgarity,USA : Ashgate, 2009. ISBN 978-0-7546-6405-5

VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie komunikace. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-998-4

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Vulgarity becomes to be an increasingly discussed and interresting topic, although not deeply explored by science.  I want to conduct a survey focused on the non verbal forms of vulgarity among  teenagers in the Czech Republic. The main objective is to compare differences in preception and expression of non verbal vulgarisms in terms of frequency,  form and purpose. I will mainly use a semi-enclosed questionnaire and a parallel presentation of a visual material. A sample of respondents  is composed of teenagers at the age of 13 – 17 years  who were willing to participate.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK