Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Náhradní rodinná péče
Název práce v češtině: Náhradní rodinná péče
Název v anglickém jazyce: Substitute family care
Klíčová slova: dítě, rodina, pěstounská péče, osvojení, adopce, SOS vesničky, legislativa k náhradní rodinné péči
Klíčová slova anglicky: child, family, foster care, adoption, SOS Children´s Villages, substitute family care legislation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.03.2012
Datum zadání: 09.03.2012
Datum a čas obhajoby: 19.01.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí mít vztah k odbornému zaměření studovaného programu, tzn. musí být zaměřena na otázky výchovy, na pedagogickou práci vychovatele a problematiku s tímto související, ovšem se zohledněním výchovné činnosti.
Bakalářskou práci je třeba napsat na úrovni odborné studie, kterou student prokáže schopnost zpracovat odborné téma na odpovídající úrovni po stránce obsahové i metodologické. V práci má student prokázat schopnost řešit samostatně odborné problémy, pracovat s odbornými informacemi, má prokázat schopnost aplikace svých teoretických poznatků, schopnost analýzy a komparace.
Práce má mít jasně vymezený cíl, popis řešení problému má být přehledný a systematický. Užité pojmy je třeba definovat nejen autorem, ale také uvedením definic z odborné literatury.
Autor musí respektovat povinnost odkazů na zdroje uváděných myšlenek, teorií a formulací.
Dbejte na strukturu bakalářské práce, postupujte podle „Metodických pokynů“, které uvádějí všechny potřebné informace pro správnou formální podobu bakalářské práce.
Pokud nebude práce splňovat formální požadavky v těchto pokynech uvedené a nebude respektovat pravopisnou normu, resp. budou-li v práci pravopisné chyby, bude vrácena k přepracování, což může znamenat, že nebudete moci dělat zkoušky v plánovaném termínu.

Rozsah práce:
Bakalářská práce by měla mít minimální rozsah 40 stran vlastního textu (bez příloh).

Rozsah příloh: Přílohy se nezapočítávají do rozsahu práce, nejsou povinné, ale je vhodné práci přílohami doplnit. Přílohy mají upřesnit a konkretizovat pojednávané téma, musí mít s pojednávaným tématem jasnou souvislost. Je vhodné dát do příloh tabulky, grafy, ilustrace apod. Jako přílohu dejte zvl. takové dokumenty, které by působily neúměrně rozsáhle vzhledem k textu, který se jich týká. Na závěr práce je třeba uvést „Seznam příloh“ a „Přílohy“ uvést v „Obsahu“.
Seznam odborné literatury
Archerová,Dítě v náhradní rodině – Portál
Matějček, Z. a kol. Osvojení a pěstounská péče. Portál, 1999.
MATĚJČEK, Z. (ed.) Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002.
KOLUCHOVÁ, J. Úskalí adopce a pěstounské péče. In MATĚJČEK, Z. (ed.) Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002, s. 111-125.
MATĚJČEK, Z. (ed.) O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994.
ŠKOVIERA, A. (ed.) Dilemata náhradní výchovy. Praha: Portál, 2007.
MATĚJČEK, Z. (ed.) Rodiče a děti. Avicenum/Zdravotnické nakladatelství, 1986.
BŮŽEK, A., MICHALÍK, J. (ed.) Informatorium (nejen) o právech dítěte. Univerzita Palackého v Olomouci, 2000.
BUBLEOVÁ, V. Organizace náhradní rodinné péče. In MATĚJČEK, Z. (ed.) Náhradní rodinná péče Praha: Portál, 1999, s. 31.
KOVAŘÍK, J. Organizace náhradní rodinné péče. In MATĚJČEK, Z. (ed.) Náhradní rodinná péče Praha: Portál, 1999, s. 32-33.
NOVOTNÁ, V., PRŮŠOVÁ, L. (ed.) K vybraným otázkám osvojování dětí. Linde, 2004.
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7263/Zakon_o_socialne-pravni_ochrane_deti.pdf
Předběžná náplň práce
Cílem ppráce je popsat náhradní rodinnou péči v ČR a poukázat na její význam pro dítě.
Práce má podat přehled typů náhradní rodinné péče (pěstounská péče, osvojení, adopce, SOS vesničky), legislativní podmínky, cesty k získání dítěte do náhradní rodinné péče a požadavky na budoucí rodiče (pěstouny). Součástí práce bude výzkumná sonda, která bude provedena metodou kvalitativního výzkumu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK