Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Experiential Education: Teaching English Language to Adults
Název práce v češtině: Zážitkové vzdělávání: Výuka anglického jazyka pro dospělé
Název v anglickém jazyce: Experiential Education: Teaching English Language to Adults
Klíčová slova: humanistic approach, experiential education, Kolb's Learning Cycle, adult learner
Klíčová slova anglicky: humanistický přístup, zážitkové vzdělávání, Kolbův učební cyklus, dospělý žák
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Hofmannová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.03.2012
Datum zadání: 21.06.2012
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměřuje na některé aspekty zážitkového vzdělávání jakožto možné metodologie výuky angličtiny pro dospělé. Teoretická část popisuje klíčové principy zážitkového vzdělávání a jeho původ. Následující oddíly se věnují profilu dospělého žáka, jeho specifikům a potřebám. Dále autorka zvažuje přínosy zážitkového vzdělávání a jakým způsobem jeho metody naplňují potřeby dospělých žáků. Praktická část představuje několik konkrétních aktivit založených na metodách zážitkového vzdělávání; ty jsou popsány a detailně analyzovány.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis focuses on some aspects of experiential education as a possible methodology of teaching English to adults. The theoretical part describes the key principles of experiential education and its background. The following sections deal with the profile of the adult learner, his specifics and needs. Furthermore, the author considers the benefits of experiential education and how its methods fulfil the needs of adult learners. The practical part introduces several concrete activities based on experiential education methods; these are described and analysed in detail.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK