Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíly ve vyjadřování mezi muži a ženami
Název práce v češtině: Rozdíly ve vyjadřování mezi muži a ženami
Název v anglickém jazyce: Differences in communication between men and women
Klíčová slova: gender, pohlaví, mluvený projev, paralingvistika, genderová lingvistika, komunikace
Klíčová slova anglicky: gender, sex, speaking, paralinguistics, gender linguistics, communication
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.03.2012
Datum zadání: 09.03.2012
Datum a čas obhajoby: 23.05.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Katedra českého jazyka
Datum odevzdání elektronické podoby:09.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka si zvolí jednu oblast komunikace a v této oblasti bude shromažďovat materiál (formou nahrávání a přepisů, eventuelně zápisem). Sesbíraný materiál bude podroben analýze, zdůrazněny budou psychologické a sociologické aspekty. Studentka se zaměří především na rozdíly a odchylky od normy, v závěru se pokusí formulovat obecné zákonitosti či tendence, budou-li zjištěny.

Mezi sledovanými jevy bude např. spisovnost a nespisovnost vyjadřování, důraz na detail, kooperativnost či soutěživost při vedení dialogu. Při formulaci hypotéz se studentka bude opírat o prostudovanou literaturu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK