Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru
Název práce v češtině: Modelové katalyzátory na bázi oxidu ceru
Název v anglickém jazyce: Model catalysts based on cerium oxide
Klíčová slova: Oxid ceru, měď, povrch (110), platina, fazetování
Klíčová slova anglicky: Ceria, copper, (110) surface, platinum, faceting
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.11.2012
Datum a čas obhajoby: 23.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2016
Oponenti: Mgr. Slavomír Nemšák, Ph.D.
  Mgr. Martin Švec, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Zásady pro vypracování
Katalyzátory jsou z hlediska složení, struktury a funkčnosti velmi složité systémy. Jednou z možností jak pochopit a posléze řídit jejich činnost je studium modelových katalyzátorů, které jsou tvořeny řízenou tvorbou nanočástic aktivních kovů nesených na površích monokrystalických oxidických substrátů.
Práce bude zaměřena na přípravu a studium modelových katalyzátorů ve formě tenkých epitaxních vrstev oxidu céru na kovových monokrystalických podložkách. Systémy budou připraveny in situ a studovány metodami fotoelektronové spektroskopie – rentgenovskou (XPS), ultrafialovou (UPS) a jejich úhlově rozlišenými modifikacemi (XPD a ARUPS), které umožní získat podrobné informace o chemickém složení, prostorové a elektronové struktuře (včetně pásové struktury). Bude též studována interakce s katalyticky aktivními kovy. Na připravených površích bude studována adsorpce jednoduchých plynů, opět výše zmíněnými metodami. Důležitou součástí experimentu bude studium těchto vrstev metodou rastrovací tunelovací mikroskopie (STM). Práce bude probíhat na UHV aparaturách vybavených komerčními spektrometry, vybraná část experimentu pak může být v případě zdařilého průběhu prováděna na spektrometru optické dráhy MSB synchrotronu Elettra v Terstu.
Seznam odborné literatury
D. Briggs, M.P. Seah: Practical Surface Analysis, vol. 2 - Auger and X-ray Photoelectron spectroscopy, Wiley, 1990, ISBN 0-471-92081-9
S. Hufner: Photolectron Spectroscopy, Springer, 2003, ISBN 3-540-41802-4
Časopisecká literatura po dohodě s vedoucím práce
Předběžná náplň práce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=270
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=270
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK