Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Děti v pěstounské péči ve vzdělávacím procesu
Název práce v češtině: Děti v pěstounské péči ve vzdělávacím procesu
Název v anglickém jazyce: Children in Foster Care in the learning Process
Klíčová slova: Pěstounská péče, pěstounská rodina, vzdělávání, učitelé, biologické faktory, attachement
Klíčová slova anglicky: Foster care,foster family, education, teachers,biological factorś,attachement
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Procházková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.03.2012
Datum zadání: 05.03.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 15:45
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V části teoretické se studentka zaměří na vymezení základních pojmů v dané problematice zpracované v naší i cizojazyčné literatuře.
Do části praktické zpracuje polostrukturované rozhovory se sociálními pracovnicemi, s pěstouny dětí a učitelkami.
Zpracuje také anamnestické údaje o dětech.
Získaná data zpracuje kvalitativně.
Seznam odborné literatury
ARCHEROVÁ, C. Dítě v náhradní rodině. Praha: Portál 2001.

GOLDSTEIN, J. 1976 The best interests of the child: the least detrimental alternative. New York: Free Press.

KOVAŘÍK, Jiří a kol. Náhradní rodinná péče v praxi. Praha : Středisko náhradní rodinné péče a Portál, s. r. o., 2004. 168 s. ISBN 80-7178-957-7.

LANGMEIER, J. Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum, 1974. 397 s.

MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, 1999. 143 s. ISBN
80-7178-320-X

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina. 1. Vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992.
223 s. ISBN 80-04-25236-2

MATĚJČEK, Z. Náhradní rodinná péče. Praha: Portál, 1999. 183 s. ISBN 80-
7178-304-8

MATĚJČEK, Z., KOLUCHOVÁ, J., et al. Osvojení a pěstounská péče. Praha:
Portál, 2002. 155 s. ISBN 80-7178-637-3

MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. 332 s, ISBN 80 – 247 – 1362 - 4

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál,
1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9
Předběžná náplň práce
Jedná se o bakalářskou práci kvalitativního charakteru. V teoretické části se studentka zaměří na pojem pěstounské péče. Dále se bude zabývat vlivy, které mohou ovlivnit dítě z pěstounské rodiny při jeho vzdělávání, jako je biologická rodina a vazby dítěte na tuto rodinu, předchozí ústavní výchova nebo současná pěstounská rodina.
V praktické části uvede rozhovory s pěstounskými rodiči a učiteli nejméně čtyř dětí – dvě z prvního stupně základní školy, další dvě z mateřské školky.
Zaměří se na problematické mezníky ve vzdělávání těchto dětí, na přijetí jejich spolužáky a na postoj učitelky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis is based on qualitative character.
The student is going to focus on the
concept of foster care in the theoretical part. The student is going to address the factors that may affect a child in his/her foster family during education, such as biological family and the child's ties to this family, previous institutional care or current foster family.
In the practical part, the student is going to quote interviews with foster parents and teachers at least four children – two of the primary school, the other two of the kindergarten.
The student is going to focus on the problematic points in their education, their classemate acceptance and teacher attitude.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK