Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obrazotvornost v předškolním věku a perspektivy jejího rozvoje
Název práce v češtině: Obrazotvornost v předškolním věku a perspektivy jejího rozvoje
Název v anglickém jazyce: Imagination in pre-school and its perspectives in childhood development
Klíčová slova: předškolní vzdělávání, imaginace, krize dětského výtvarného projevu, tvořivost, prekoncept,
Klíčová slova anglicky: pre-school education, imagination, U-curve, creativity, pre-concept,
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2012
Datum zadání: 15.03.2012
Datum a čas obhajoby: 17.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: UK Pedf - KPP
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Prostudujte doporučenou odbornou literaturu včetně výzkumných zpráv vztahujících se ke stagnaci výtvarného projevu, která je často popisována u dětí staršího školního věku a bývá nazývána "krize dětského výtvarného projevu". Zmapujte otázky, které s tímto jevem souvisí a problémy, které jej mohou předcházet, zaměřte se na přenášení kulturních stereotypů a mechanismy rozvoje fantazie, či naopak jejího útlumu, v prostředí mateřských škol. Proveďte výzkumnou sondu a interpretujte svoje analýzy.
Seznam odborné literatury
Fulková, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany, H and H, 2008.
Gardner, H.: Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice, Basic Books, 2006.
Inhelderová, B., Piaget J.: Psychologie dítěte Praha, Portál, 2010.
Matthews, J.: The Art of Childhood and Adolescence: The Construction of Meaning, Falmer press, Philadelphia, 1999.
Uždil, J.: Mezi uměním a výchovou. Praha, SNP, 1988.

Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena na utváření a rozvoj dětské fantazie v předškolním věku v souvislosti se vzdělávacícmi cíli Výtvarné výchovy. Zaměří se také na mechanismy, které připravují půdu stagnaci výtvarného projevu, která je často popisována u dětí staršího školního věku a bývá nazývána "krize dětského výtvarného projevu". Důraz bude na prozkoumání prekonceptů a skrytých předpokladů, které s tímto jevem souvisejí. Teoretická otázka stanovená v průběhu bádání bude řešena prostřednictvím výzkumné sondy provedené v mateřské škole. Studentka se pokusí řešit hlavní výzkumnou otázku, položenou tak, aby pomohla ve vymezování silných a slabých stránek pojmu "krize dětského výtvarného projevu".
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis investigates and compares frameworks within which the concept of "U-curve" is thinkable. The focus will be on studying pre-concepts leading to formulation of fundamental statements of the theory. Another key moment concerns imagination of young children and its developement in relation to educational aims of Visual Art Education. This problem will be solved via investigating the subject area of pre-school. The final interprtetation will attemt to answer the main theoretical question related to the strengths and weeknesses of the concept of "U-curve".
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK