Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání interpretací pohádky Kráska a zvíře
Název práce v češtině: Srovnání interpretací pohádky Kráska a zvíře
Název v anglickém jazyce: Meanings of the tale Beauty and the Beast : A comparison
Klíčová slova: psychologická interpretace, Kráska a zvíře, pohádky, psychoanalýza, analytická psychologie
Klíčová slova anglicky: psychological interpretations, Beauty and the Beast, fairy-tales, psychoanalysis, analytic psychology
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.03.2012
Datum zadání: 05.03.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 13:30
Místo konání obhajoby: M306
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování

Teoretická práce. Nalézt různé verze pohádky Kráska zvíře. Zjistit variace zápletky, vymezující podstatu pohádky. Porovnat hlavní směry interpretace zápletky v implicitní podobě (variace jednotlivých verzí) a v explicitní podobě (přímo ve výkladech, např. B. Bettelheima a etnologie).
Seznam odborné literatury
Propp, V.J. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany, H+H, 1999.

Bettelheim, B. Za tajemstvím pohádek. Praha: Lidové noviny , 2000.

Franz, M.L. Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál 1998.

Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce je prací teoretickou. Předkládá různé interpretace pohádky Kráska a Zvíře. Na začátku se zaobírá původem a jednotlivými verzemi, přičemž poukazuje na určitá specifika příběhu. Největší prostor je dán hlavním třem variantám, a to od Apulia, Madame de Villeneuve a Madame de Beaumontové. Právě verze Beaumontové bude stěžejní pro autory a jejich výklady pohádky, na které se poté pozornost obrací. Práce se koncentruje na interpretace jak z hlediska analytického tak psychoanalytického směru, postihuje také biografickou interpretaci či výklad skrze pojetí ženy jako dívky a její proměny. Následně je prostor dán ke komparaci zmíněných interpretací, kde se poukazuje na rozdílné či shodné mínění k specifickým motivům příběhu a současně se zamýšlíme nad poselstvím naší pohádky. Nakonec se pozornost obrací na obecné srovnání hlavních dvou hlubinně psychologických směrů a jejich přístupu k vykládání Krásky a Zvířete.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis is a theoretical paper. It presents various interpretations of the fairy tale Beauty and the Beast. At the beginning, the thesis deals with the origin and different versions of the fairy tale. Some specifics of the story are pointed out. The most space is given to the three main versions by Apulia, Madame de Villeneuve and Madame de Beaumont. It’s the Beaumont’s version which will be crucial for the authors and their interpretations of the fairy tale to which the attention is drawn afterwards. The thesis concentrates on the interpretations from the analytic and psychoanalytic point of view. The paper also affects the biological interpretation or interpretation by the concept of a woman as a young girl and her transformations. Subsequently, the space is given to the comparison of these interpretations where the different or identical opinions concerning the specific story motives are pointed out. At the same time we are thinking about the message of our fairy tale. Finally, the attention is paid to the general comparison of two major deep psychological trends and their approach to the interpretation of Beauty and the Beast.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK