Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kondiční příprava florbalového brankáře
Název práce v češtině: Kondiční příprava florbalového brankáře
Název v anglickém jazyce: Floorball goalkeeper conditioning
Klíčová slova: Sporttester, srdeční frekvence, komponenty zatížení
Klíčová slova anglicky: Sporttester, heart rate, physical load components
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Křiček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2012
Datum zadání: 01.03.2012
Datum a čas obhajoby: 20.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: KSH
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:06.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2012
Oponenti: PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. rešerše odb. literatury a zdrojů
2. stanovení cílů, úkolů a výběr prac. postupů
3. praktický a teoretický sběr dat
4. vyhodnocení výsledků
Seznam odborné literatury
1. BEDŘICH, L. Fotbal – rituální hra moderní doby. MU Brno, 2006. ISBN 80-210-3927-2.
2. BUKAČ, L., DOVALIL, J. Lední hokej – trénink herní dokonalosti. Praha: Olympia, 1990.
3. BUNC, V., TEPLÝ, Z. Hodnocení energetické náročnosti základních tělesných aktivit. ČLČ, 1989.
4. CACEK, J., BUBNÍKOVÁ, H., LAJKEB, P., MICHÁLEK, J. Trénink jádra. Atletika, 2008.
5. CRESPO, M., MILEY, D. Tenisový trenérský manuál 2. stupně (pro vrcholové trenéry. Přel. F. Zlesák a kol. Olomouc: UP Olomouc, 2002.
6. ČELIKOVSKÝ, S. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: SPN, 1979.
7. ČELIKOVSKÝ, S. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 3. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-23248-5.
8. DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002.
ISBN 80-7033-760-5.
9. DOVALIL, J. Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 80-2461-404-9.
10. DOVALIL, J. Sportovní trénink /Lexikon základních pojmů/. Praha: Karolinum, 1992.
11. FETTER, V. a kol. Antropologie. Praha: Academia 1967.
12. HAVEL, Z., HNÍZDIL, J. a kol. Rozvoj a diagnostika koordinačních a pohyblivostních schopností. Bratia Sabovci, s.r.o., Zvolen, 2010. ISBN 978-80-8083-950-5.
13. HELLER, J. Diagnostika anaerobního výkonu a anaerobní kapacity pomocí "all-out" testů. Tělesná výchova a sport mládeže. Praha: UK, 1995.
14. HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže I. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-875-1.
15. CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1991.
ISBN 80-7033-099-6.
16. JARKOVSKÁ, J., JARKOVSKÁ M. Posilování s náčiním, 306krát jinak. Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2535-2.
17. KAČANI, L., HORSKÝ, L. Trening vo fotbale. Šport slovenské tělovýchovné vydavaťelstvo, Bratislava 1998.
18. KAZDA, D. Testování výkonnosti hráčů ledního hokeje. Bakalářská práce. Brno: MU FSpS, 2010.
19. KOHLÍKOVÁ, E. Fyziologie člověka. Studijní materiály pro kombinované studium TVS. UK, FTVS, KFB, 2007.
20. KRIŠTOFIČ, J. Kondiční trénink, 207 cvičení s medicinbaly, expandéry a aerobary. Grada: 2007. ISBN 978-80-247-2197-2.
21. LEHNERT, M., a kol. Trénink kondice ve sportu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-244-2614-3.
22. LEHNERT, M., NOVOSAD, J., NEULS, F. Základy sportovního tréninku I. Olomouc: HANEX, 2001.
23. MÁČEK, M., VÁVRA, J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha: Avicenum, 1988.
24. MEŠKO, D., KOMANDEL, L. a kol. Telovýchovnolekárske vademekum. Bratislava: Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2005. ISBN 80–969446–4–9.
25. MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983.
26. MICHALEC, T. Intenzita zatížení při utkání v plážovém volejbale. Diplomová práce. Olomouc: P, FTK, 2008.
27. MORAVEC, R. et al. Teória a didaktika športu. Bratislava: FTVŠ, 2004. ISBN 80-89075-22-3.
28. MYSLIVEČEK, J. Základní fyziologické principy. Praha: ČVUT 2002.
ISBN 80-01-02449-0.
29. NEUMANN, G., PFŰTZNER, A., HOTTENTROTT, K. Trénink pod kontrolou. Praha: Grada, 2005. ISBN. 80-247-947-3.
30. NEUMANN, G., PFŰTZNER, A., HOTTENTROTT, K. Alles unter kontrolle, Ausdauertraining. Aachen. Meyer & Meyer, 1992.
31. PAAVILAINEN, A. Special situations and goalkeeping. IFF, 2008.
32. PAVEL, O. Proč mám rád sport. Veduta, 2009. ISBN 978-80-86438-27-6.
33. PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004 (2. vydání 2008). ISBN 978-80-247-2643-4.
34. PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. 1. vyd. Grada: Praha, 2010.
ISBN 978-80-247-2118-7.
35. POLÁŠEK, R. Intenzita zatížení hráče florbalu v utkání (případová studie). Bakalářská práce. Ostrava: OU, PF, KTVS, 2012.
36. SAMOHÝL, M. Automatizovaný sběr dat při měření efektivních hodnot elektrických signálů. Bakalářská práce. Zlín: UTB, FAI, 2007.
37. SKOPOVÁ, M., BERÁNKOVÁ, J. Aerobic. Grada: Praha, 2007.
ISBN 978-80-247-1746-3.
38. SKOPOVÁ, M., BERÁNKOVÁ, J. Aerobik – kompletní průvodce. Grada: Praha, 2008. ISBN 978-80-247-1746-3.
39. STACKEOVÁ, D. Fitness, Metodika cvičení ve fitness centrech. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0840-5.
40. SYNEK, M., SEDLÁ, H., VÁVROVÁ, H. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. VŠE, FPH 2002.
41. TÁBORSKÝ, F. a kol. Základy teorie sportovních her. Praha: UK FTVS, 2007. ISBN 80-86317-48-X.
42. TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy. 5. vyd. Praha: Arsci, 2006.
43. TOKMAKIDI, S.P., LEGER, L. Comparison of mathematically determined blood lactate and heart rate 'threshold' points and relationship with performance. Eur J Appl Physiol, 1992.
44. VOTÍK, J. Trenér fotbalu „B“ UEFA licence. 2. vyd. Praha: Olympia, 2005. ISBN 80-7033-921-7.
45. Wolf, M. Torhütertraining. Fachleiter Unihockey, 2006.
Předběžná náplň práce
- v kontextu cíle diplomové práce provést rešeršní práci z dostupné literatury
- sestavit testovaný soubor
- podrobit soubor zátěžovému testu pro stanovení SFmax
- změřit zatížení souboru během zápasu sporttesterem
- vyhodnocení naměřených dat
- určení efektivních parametrů zatížení pro jednotlivé typy kondičního tréninku
- sestavení zásobníku cviků v kontextu tréninku brankáře
- sestavit šablonu, podle které lze vytvořit variabilní množinu kondičních tréninků
- ověření platnosti práce na základě konzultace s kondičními trenéry
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- finding components
- findings goalkeeper specific performance of the game
- theoretical and practical survey

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK