Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Televizní pořady pro děti předškolního věku
Název práce v češtině: Televizní pořady pro děti předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Television programs for children at preschool age
Klíčová slova: Média, masová média, televize, televizní programy, děti předškolního věku, mediální výchova, mediální gramotnost, rodiče.
Klíčová slova anglicky: Media, mass media, television, television programs, children at preschool age, media education, media literacy, parents.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.03.2012
Datum zadání: 02.04.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Mgr. Klára Smolíková
Zásady pro vypracování
Zaměřit se na vliv médií na dítě předškolního věku, především na ovlivňování televizními programy. Dohledat výsledky výzkumných šetření k vlivu televize na výchovu dítěte předškolního věku. Význam mediální výchovy v předškolním věku.
Seznam odborné literatury
Jirák J., Köpplová B.: Média a společnost; Praha: Portál; 2007
Jirák J., Köpplová B.: Masová média, Praha: Portál; 2009
Michalec Z.: Dítě a televize; SPN; 1965
Suchý A.: Mediální zlo – mýty a realita: souvislost mezi sledováním televize a agresivitou u dětí; v Praze: Triton; 2007
Chrástka, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada 2007.
Kropáčková, J. a kol. Dítě předškolního věku dříve a dnes. Praha : PedF UK Praha 2008.
Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál 2009
Opravilová, E. Předškolní pedagogika 1. Smysl a proměny dětství. Liberec : TUL 2002¨
Předběžná náplň práce
Zmapovat nabídku dětských televizních pořadů a zaměřit se jejich vhodnost pro děti předškolního věku(vytvořit kritéria pro hodnocení kvality televizních pořadů pro děti předškolního věku).
Výzkumné šetření realizovat metodou standartizovaného rozhovoru s rodiči dětí předškolního věku(zjistit, jaké televizní pořady děti sledují, jaké pořady jsou u dětí a jejich rodičů oblíbené, jak často děti tráví volný čas před televizní obrazovkou atd.).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Map the range of children's television programs and focus their suitability for children at preschool age (establish criteria for assessing the quality of television programs for children of preschool age).
Realize the survey by standartized interview with parents of children at preschool age (to find out what television programs children watch, which programs are for children and their parents favorites, how often spend children their free time in front of the television, etc.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK