Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání romských dětí na české škole aneb jak jsme na tom u nás v Náchodě
Název práce v češtině: Vzdělávání romských dětí na české škole aneb jak jsme na tom u nás v Náchodě
Název v anglickém jazyce: Romany children education in Czech school system and its realization in Náchod
Klíčová slova: Rom, dítě, vzdělávání, model, žák, prostředí, přístup, učitel, ulice, rodina, spolupráce, nedůvěra, předsudky, náprava, změna
Klíčová slova anglicky: Romany, child, education, model, pupil, environment, approach, teacher, street, family, co-operation, mistrust, preconceptions, rectification, change
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.02.2012
Datum zadání: 29.02.2012
Datum a čas obhajoby: 18.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracovat návrh strategického modelu pro vzdělávání romských žáků na českých školách.
Realizovat regionální výzkum na ZŠ v Náchodě.
Seznam odborné literatury
KŘIVÁNEK, Z. WILDOVÁ, R. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998
BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost – Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Brno: Computer Press, 2010.
LIPNICKÁ, M. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní. Praha: Portál, 2007.
KLÉGROVÁ, J. Máme doma prvňáčka. Praha: Mladá fronta, 2003.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je návrhem strategického modelu pro vzdělávání romských žáků na českých školách. Je koncipována pro učitele na prvním i druhém stupni základní školy. Naším cílem bylo vytvoření takového modelu práce s romskými žáky, který bude možné v různých modifikacích aplikovat na kterékoli základní škole v České republice, kde se vzdělávají kromě majority i romští žáci. Zaměřili jsme se na město Náchod, jehož stávající stav vzdělávání romských žáků nám poslouží, jako příklad toho s čím se můžeme setkat v mnoha dalších městech v České republice. Práce obsahuje řadu metodických návrhů, které jsou připravené tak, aby byly pro školy dobře a především jednoduše uchopitelné a bylo jimi možno řešit různé problémy, se kterými se učitelé vzdělávající romskou menšinu doposud potýkali a budou se s nimi setkávat i nadále.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This dissertation is a proposal of a strategical model for romany`s pupils education in Czech school system. This dissertation is conceived for primary and lower secondary schools teachers. Our goal was to make a model of the work with romany pupils which could be applied with some modifications for any basic schools where romany pupils are educated. It has been located to Náchod. It is a town where the current situation in education can be used as a good example for the similar educational problems we can observe in other towns of the Czech Republic. The dissertation includes many methodical suggestions which are designed for simple and useful practicing at schools. These suggestions should be used in order to solve various problems teachers still have and will probably have with Romany pupils.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK