Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika vztahů v baletním souboru - Etnografický výzkum
Název práce v češtině: Dynamika vztahů v baletním souboru - Etnografický výzkum
Název v anglickém jazyce: Dynamics of Relationships in a Corps de Ballet - An Ethnographic Research
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2012
Datum zadání: 15.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.05.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Bourdieu, P. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998
Bourdieu, P. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum, 2000
Foucault, M. Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. Praha: Herrmann & synové, 1999
Foucault, M. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin, 2000
Goffman, E. Všichni hrají divadlo. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1999
Hendl, J. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je činnost profesionálního baletního souboru. Na základě etnografického výzkumu se pokusím popsat, pochopit a interpretovat, jaké sociální interakce probíhají v sociální skupině baletního souboru, jaké typy vztahů se zde odehrávají a v jakých souvislostech. Pro mou práci je stěžejní Foucaultův koncept disciplinární moci a její vliv na sociální interakce a vztahy v souboru. Konkrétně, jak moc působí na dynamiku souboru, jak na ni dohlíží a které vztahy ji utvářejí. Skrze co moc v této sociální skupině působí, co nebo kdo je jejím zdrojem. Budu provádět terénní výzkum spojený se zúčastněným pozorováním a neformálními a polostrukturovanými rozhovory, který vyústí v holistický popis zkoumaného sociálního prostřední.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK