Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Naučná stezka Klánovickým lesem s podporou ICT
Název práce v češtině: Naučná stezka Klánovickým lesem s podporou ICT
Název v anglickém jazyce: Nature Trail in the Klanovice Forest with Support ICT
Klíčová slova: Klánovický les, exkurze, naučná stezka, elektronické výukové materiály
Klíčová slova anglicky: Klánovice Forest, field trip, nature trail, electronic educational materials
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2012
Datum zadání: 19.11.2013
Datum a čas obhajoby: 13.01.2014 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s doporučeními k psaní DP na http://CEVV-uk-pedf.blog.cz, včetně toho, jak má vypadat struktura práce.

Student bude jednou měsíčně informovat vedoucího práce o postupu výzkumu.
Seznam odborné literatury
• Bayfield N. (1976): The use and attraction of nature trails in upland Britain, Institute of Terrestrial Ecology, Brathens Research Station, Banchory, Kincardineshire, Scotland.
• Wraya E.(1968): Nature Trails as a Teaching Aid, Journal of Biological Education.
• Bhuju D.,Ohsawa M. (1998): Effects of naturetrails on ground vegetation and understory colonization of a patchy remnant forest in an urban domain, Pages 123–135, July–August, Biological Conservation.

• Anděra M. a kol. (1985): Staletá Praha, přírodovědný význam Prahy. – Panorama, Praha.
• ČSE (2008): Odborné stanovisko k dokumentaci EIA "Výstavby golfového areálu Praha – Klánovice" v prostorách přírodního parku Klánovický les-Čihadla, části přírodní rezervace Cyrilov a části EVL CZOl10142 Blatov a Xaverovský háj. – Česká společnost entomologická. Příloha dokumentace (zjišťovacího závěru) EIA (MZP216) „Výstavba golfového hřiště Praha- Klánovice
• Braniš M. (2004): Základy ekologie a ochrany životního prostředí – Informatorium, Praha. ISBN: 80-7333-024-5.
• Deyl M. Hísek K. (2001): Naše květiny. - Academia, Praha.
• Drábek K. (2005): Naučné stezky a trasy. Praha a Středočeský kraj – Dokořán, Praha. ISBN 80-7363-044-3.
• Hanzal V. (1993): Inventarizační průzkum CHÚ Cyrilov – savci. Manuscript, dep. in Středisko pro Prahu a střední Čechy AOPK ČR
• Harcuba P. (1986): Předběžná zpráva o inventarizačním výzkumu obojživelníků a plazů v CHÚ Klánovický les a Blatov v r. 1986. Manuscript, dep. in Středispo pro Prahu a střední Čechy AOPK ČR.
• Hašková J. (1988): Inventarizační průzkum CHPV Klánovický les. - Ms. Depon. in Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
• Hašková J. (1992): Současný stav vegetace CHPV Klánovický les. - Ms. Depon. in Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
• Havelka J. (1948): Coleoptera v Klánovicích a jejich nejbližším okolí.– Entomolog. listy XI.
• Heřman F. (2005): Vidrholce: Klánovický lesopark skrývá bohatý svět zvířat, hmyzu a rostlin. - Listy Hlavního města Prahy, 05/2005.
• Chlupáč I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. - Academia, Praha.
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
• Jančaříková K. (2004): Ekolístky – Metodické listy Svatojánské koleje. Praha: vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou. ISBN 80-239-3024-9.
• Janoušková S., Kukal P. (2008): Environmentální výchova v příbězích – Fortuna, Praha. ISBN: 978-80-7373-024-6.
• Juričková L. (1996): Měkkýší fauna některých chráněných území Prahy. – Ochrana přírody, 51(5): 141–143, Praha.
• Kohlík V. (2010): Plán péče o přírodní rezervaci Klánovický les na období 2011–2020 - OOP MHMP.
• Kolektiv autorů (2003): Sborník přednášek z celostátního semináře; Nepůvodní dřeviny a invazní rostliny v lesích České republiky. – Česká lesnická společnost, Ţlutice.
• Kolektiv autorů (2005): Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – VÚP, Praha.
• Kovanda J. a kol. (2001): Neživá příroda Prahy a jejího okolí. - Academia, Český geologický ústav, Praha.
• Kříţ J. (1993): Inventarizační průzkum CHÚ Klánovický les – geologie. - Ms. Depon. in Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
• Kubát K. a kol. (2002): Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
• Kubeš J., Hosnedl J., Zdráhalová M., Novotná M. (2005): Počítače ve vyučování přírodovědných předmětů – Fraus, Praha. ISBN80-7238-333-7.
• Kubíková J a kol. (1992): Vegetace a květena vybraných chráněných území ve východní části Prahy. - Natura Prag. 8: 1-269.
• Kubíková J., Loţek V., Špryňar P. (2005): Chráněná území ČR, sv. XII. Praha. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
• Landa J. (1988): Mykologický průzkum CHPV Klánovický les IV. - Ms. Depon. in Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
• Lippert W., Podlech D. (2005): Kapesní atlas, Květiny. – Slovart, Praha.
• Máchal A. a kol. (1996): Malý ekologický a environmentální slovníček – Rezekvítek, Brno.
• Maršálek M. (2009): Environmentálně-sociální hodnocení záměru – Golfové hřiště v Klánovickém lese (Praha). Diplomová práce – ČZU Praha, Fakulta životního prostředí, katedra Ekologie krajiny.
• Matějček T., Peterka Š. (2011): Ekopolis – metodická příručka – SCIO, Praha. ISBN: 978-80-7430-047-9.
• Matějíček T., (2007): Ekologická a environmentální výchova – Česká geografická společnost, Praha. ISBN: 80-86034-72-0
• Moravec J. (1998): Přehled vegetace České republiky, sv. 1. Acidofilní doubravy. – Academia, Praha.
• Moravec J. a kol. (2000): Přehled vegetace České republiky, sv. 2. Hydrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. – Academia, Praha.
• Motyčková K. (2010): Naučné stezky – Rubico, Olomouc. ISBN: 978-80-7346-107-2
• Němec J. (1999): Vidrholec a okolí. 4. vydání. - Pražské radniční noviny, 08/1999.
• Němec J., Loţek V. (1997): Chráněná území České republiky 2. Praha - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
• Neuhäusl R. a Neuhäuslová-Novotná Z. (1966): Geobotanická charakteristika lesa „Vidrholec“ u Prahy. – Preslia, Praha, 38: 285-307.
• Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. – Muzeum a Současnost, řada přírodovědná, Roztoky, 19: 43 - 58.
• Peterka Š. (2010): Fytocenologický průzkum Klánovického lesa u Prahy. Bakalářská práce. – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labe.
• Rosypal S. a kol. (2003): Nový přehled biologie – Scientia, Praha. ISBN: 978-80-86960-23-4.
• Průcha J a kol. (2009): Pedagogický slovník – Portál, Praha. ISBN: 978-80-7367-647-6.
• Řezáč M. (2005): Zpráva o biotě Klánovického lesa (Praha 9) se zvláštním zřetelem na území plánované obnovy golfového hřiště. Msc., Praha.
Řezáč M., Karlík P. (2009): Plán péče o přírodní památku Prameniště Blatovského potoka 2009–2018.
• Sičák E. (2010): Makromycety lokality Klánovický les. Bakalářská práce. – Univerzita
• Skála P. (1999): Plán péče o přírodní rezervaci Klánovický les. - Svaz ochrany přírody a krajiny České republiky, Louňovice.
• Skála P.: Plán péče o přírodní rezervaci Klánovický les 2000–2008.
• Straka J. (2009?): Zpráva o diverzitě žahadlového blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera: Aculeata) na území Klánovického lesa. (zpráva pro Magistrát hlavního města Prahy).
• Strejček J. (1986): Klánovický les. – Nika, Praha, 6: 22, p. 142.
• Svrček M. (1985): Mykoflóra Prahy a nejbližšího okolí. – Natura Pragensis, 4: 83 str., Praha.
• Vávra J. (2004): Klasifikace zvláště chráněných území Prahy na základě rozboru jejich motýlí fauny. – Natura pragensis, 16: 1-188.


WEB:
• Agentura ochrany přírody a krajin ČR: http://webportal.nature.cz
• Botany.cz - http://botany.cz/cs/praha-blatov-xaverovsky-haj/
• Český svaz ochránců přírody: http://www.csop.cz
• Klub ekologické výchovy: http://kev.ecn.cz
• Metodický portál pro učitele: http://www.rvp.cz
• Naučné stezky ČR: http://www.stezky.info
• Naučné stezky ČR: http://www.stezky.unas.cz
• Ochrana přírody a krajiny v Hlavním městě Praze: http://www.wmap.cz/opk/
• Stránky občanského sdružení za Klánovický les: http://www.klanovicky-les.cz
• Výzkumný ústav pedagogický: http://www.vuppraha.cz
• Webový portál deskové didaktické hry Ekopolis: http://www.ekopolis
• Webový portál zaměřený na výuku PT: http://www.prurezovatemata.cz
Předběžná náplň práce
Příprava podkladů k realizaci naučné stezky Klánovickým lesem, který se nachází ve východní části Prahy. Ke každému zastavení budou zpracované návazné materiály formou pracovních listů, prezentací a samozřejmé metodik pro učitele. K vlastní naučné stezce bude vytvořena i webová stránka, která bude obsahovat veškeré materiály a doplňující informace a to nejen pro žáky, ale i učitele. Materiály budou cílit i na podporu samostudia formou e-learningu. Tabule na jednotlivých zastaveních na naučné stezce budou obsahovat témata nejen environmentální a ekologická, ale i ryze výuková (ptáci, obojživelníci atd.)se zaměřením na les, respektive Klánovický les.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the diploma is preparation of footings for educative path via Klánovice forest, that is located in an eastern part of Prague. On each stops the materials like worksheets, PP presentations will be creater as well as methodology for teachers. The web page where students will be able to find all materials and complemet informations will be made. The materials will be focused on support of e-learning method of study. The bulletin boards on each stop will contain not only environmental and ecological topics but as well on teaching biological themes (birds, amphibians etc.) with emphasis on forest ecosystem or particulary Klánovice forest.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK