Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole
Název práce v češtině: Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Child with comunicative disability in nursery school
Klíčová slova: řeč, jazyk, komunikace, vývoj řeči, narušená komunikační schopnost, dítě předškolního věku, logopedická intervence
Klíčová slova anglicky: speech, language, communication, speech development, communicative disability, preschool child, speech therapy
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2012
Datum zadání: 28.11.2013
Datum a čas obhajoby: 22.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku. Cílem práce je na podkladu teoretických znalostí analyzovat stav narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku a dále zhodnotit stav poskytování logopedické péče a úroveň kvalifikace učitelek v mateřské škole v logopedické problematice. Práce je rozdělena do čtyř částí, přičemž první tři jsou teoretické a čtvrtá část je věnována výzkumu. V teoretických částech jsou vymezeny základní termíny, ontogenetický vývoj dítěte, předškolní vzdělání a následně jednotlivé druhy narušené komunikační schopnosti. V empirické části je popsáno šetření a jeho výsledky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with disrupted communication skills on preschool age children. Main goal in this thesis is to analyze the condition of disrupted communication skills on preschool age children on theoretical material and to further evaluate the state of providing logopaedic care and measure qualification level of teachers in nursery schools on logopaedic issue. This thesis is divided into four chapters. First three are theoretical and the fourth is devoted to research. Theoretical parts define basic terms, child ontogenetic development, preschool education and subsequently various types of disrupted communication skills. Empirical part describes research and results of the research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK