Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zralost dítěte pro vstup do mateřské školy
Název práce v češtině: Zralost dítěte pro vstup do mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Maturity to kindergarten entrance
Klíčová slova: předškolní děíte, zralost, sociální dovednosti, řeč, samostatnost, sebeobsluha
Klíčová slova anglicky: preschool child, maturity, social skills, speech, independence, child's ability to take care of his basic needs
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2012
Datum zadání: 27.02.2012
Datum a čas obhajoby: 30.05.2012 10:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Záměrem práce je posoudit možnost zařazovat dítě od dvou let do mateřské školy, popřípadě jiné formy veřejné hromadné výchovy a rozebrat podmínky, které musí být dodrženy, aby zdravý vývoj dítěte nebyl ohrožen.
- Východiskem teoretické části jsou požadavky Evropské unie z roku 2002 - tzv. barcelonské cíle a dále současné závazné dokumenty pro předškolní vzdělávání RVP PV.
Pozorování dětí při adaptaci do mateřské školy.
Seznam odborné literatury
Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál 2009.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP 2006.
Průcha, J. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingivstiky. Praha: Grada 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK