Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití stimulačního programu založeného na metodách Montessori pedagogiky pro děti před vstupem do základní školy v Mateřské škole Na Vyhlaslém v Kladně
Název práce v češtině: Využití stimulačního programu založeného na metodách Montessori pedagogiky pro děti před vstupem do základní školy v Mateřské škole Na Vyhlaslém v Kladně
Název v anglickém jazyce: Usage of the stimulation program based on the methods of the Montessori pedagogy for pre-school childern at the Kindergarten Na Vyhaslém in Kladno
Klíčová slova: školní zralost, školní připravenost, dítě předškolního věku, mateřská škola, základní škola, pedagogická diagnostika, stimulační program, rodiče, pedagogika M. Montessori
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2012
Datum zadání: 02.04.2012
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Jana Havlová
 
 
 
Konzultanti: PaedDr. Jana Havlová
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je zjistit do jaké míry může stimulační program "Šance pro vaše dítě" přispět k přípravě dětí se specifickými potřebami (děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, děti s oslabenou oblastí školní připravenosti, děti s OŠD, nadané děti atd.) na vstup do základní školy a do jaké míry přispěje k informovanosti jejich rodičů v mateřské škole Na Vyhaslém v Kladně.

Posuzované oblasti školní připravenosti:
- matematické představy
- zrakové vnímání (prostorová a časová orientacve)
- sluchové vnímání
- pamět a řeč
- grafomotorika
Seznam odborné literatury
Chrástka, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada 2007.
Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál 2009.
KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika. PRAHA: Portál 2001, ISBN 80-7178-585-7.
KROPÁČKOVÁ, J. Budeme mít prvňáčka. Praha : Portál, 2008.
KUCHARSKÁ, A., ŠVANCAROVÁ, D. Bezstarostné roky? Praha : Scientia, 2004.
MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I. (eds.) Psychologie pro učitelky mateřské školy. PRAHA: Portál 2003, ISBN 80-7178-799-X.
Montessori, M.: Tajuplné dětství. Praha, Nakladatelství světových pedagogických směrů 1998.
Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV. Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. PRAHA: VÚP 2007, ISBN 80-87000-10-2
ŠTURMA, J. Školní zralost a její poruchy. In.: ŘÍČAN, P., VÁGNEROVÁ, M.: (Eds.) Dětská klinická psychologie. PRAHA: Avicenum 1991, ISBN 80-7169-512-2
ZELINKOVÁ, O.: Pedagogická diagnostika a individuálně vzdělávací program. PRAHA: Portál 2001.Předběžná náplň práce
V teoretické části analyzovat principy a metody pedagogiky M. Montessori a možnosti využití autodidaktických pomůcek v stimulačním programu. Druhou část zaměřit na problematiku školní připravenosti u dětí se specifickými potřebami (děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, děti s oslabenou oblastí školní připravenosti, děti s OŠD, nadané děti atd.), konkrétně na rozvoj v oblastech:
- matematické představy
- zrakové vnímání (prostorová a časová orientacve)
- sluchové vnímání
- pamět a řeč
- grafomotorika.

Praktická část bude věnována prezentaci a evaluaci stimulačního programu. Autorka porovná experimentální skupinu s kontrolní skupinou dětí (děti z mateřské školy, kde neprobíhal stimulační program "Šance pro vaše dítě". Součástí vyhodnocení výsledků stimulačního programu bude i posouzení zapojení rodičovské veřejnosti do stimulačního programu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK