Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strategické řízení v neziskovém sektoru – návrh strategie pro Enterprise Leaders Platform
Název práce v češtině: Strategické řízení v neziskovém sektoru – návrh strategie pro Enterprise Leaders Platform
Název v anglickém jazyce: Strategic Management in the Non-Profit Sector - Suggested Strategy for the Enterprise Leaders Platform
Klíčová slova: Strategické řízení, Balanced Scorecard, neziskový sektor, společenská odpovědnost firem
Klíčová slova anglicky: Strategic Management, Balanced Scorecard, Non-profit Sector, Corporate Social Responsibility
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Balcar, M.Sc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2012
Datum zadání: 04.06.2012
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: Petra Andrlíková, M.Sc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Herrington J.B. Financial & Strategic Management for Nonprofit Organizations, 3rd edition. San Francisco: Jossey-Bass, 1999.

Kaplan, R.S.; Norton, D.P. The Balanced Scorecard. Translating Strategy Into Action. Boston: Harvard Business School Press, 1996. Překlad Marek Šusta.

Kourula, A.; Halme, M. Types of corporate responsibility and engagement with NGOs: an exploration of business and societal outcome. Corporate Governance, 2008, vol. 8, no. 4, p. 557-570.

Pavlík, M.; Bělčík, M. a kol. Společenská odpovědnost organizace. CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada Publishing, 2010.

Šedivý, M.; Medlíková, O. Úspěšná nezisková organizace. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2011.

Vostrovský, V.; Štůsek, J. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti. Praha: občanské sdružení AGNES, 2008.
Předběžná náplň práce
Společenská odpovědnost firem (CSR) je v současné době velmi populárním a diskutovaným tématem. I přes narůstající tendence konceptu CSR vytvářeného na státní či celoevropské úrovni zůstává tato oblast primárně na iniciativě jednotlivých firem. Mimo to působí v České republice řada nestátních či nefiremních organizací, které se tomuto tématu věnují.
Předmětem zájmu této práce je konkrétní organizace, která působí jako platforma sdružující společensky odpovědné firmy. Cílem práce je navrhnout a implementovat střednědobou strategii společnosti, jejíž naplnění přinese zvýšení konkurenceschopnosti v rámci trhu České republiky, mírný a udržitelný finanční zisk a možnost si aktivně vytvářet příležitosti pro další rozvoj.

Při zpracování práce bude využito vybrané odborné literatury zabývající se strategickým řízením neziskových organizací, těžiště práce však bude spočívat na analýze trhu a konkurence, na konzultacích s odborníky na CSR nebo na konkrétní dílčí témata a také na znalostech autorky nabytých při práci v organizaci. Implementace strategie pak bude zpracována metodou balanced score-card.

Předběžná struktura práce

1. Úvod do tématu, zasazení do kontextu, cíle práce a očekávané přínosy
2. Teoretický úvod
3. Formulace strategie – praktická část
4. Strategické cíle
5. Závěry a doporučení
6. Závěr práce
7. Seznam literatury
8. PřílohyPředběžná náplň práce v anglickém jazyce
The notion of corporate social responsibility (CSR) is a very popular and current topic. In spite of increasing tendency of state governments and the European Commission to create a CSR minimum mandatory for all companies, for now the CSR initiatives remain in hands of the respective organizations. Apart from the profit companies we can also find several non-profit and non-governmental organizations devoted to this topic.
The subject of this thesis is a particular organization from the latter category that associates socially responsible companies and businesses. The aim of the thesis is to design and implement a medium term strategy for the company that will increase its competitiveness in the Czech market, will generate steady financial growth and will allow the company to actively create opportunities for further development.

Expected structure of the thesis:

1. Introduction and context, expected goals and benefits
2. Theoretical introduction
3. Formulation of strategies - practical
4. Strategic goals
5. Conclusions and recommendations
6. Conclusion
7. Bibliography
8. Attachments
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK